Върни се горе

Относно: Изпълнението на Националната стратегия за детето 2008 - 2018 г.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО ХАЛАЧЕВА,

 

Дейностите и мерките за постигане на оперативните цели в приоритетните области на Националната стратегия за детето 2008-2018 г., включително и тези, на които Министерството на здравеопазването /МЗ/ е водещ отговорен изпълнител или партнираща институция се планират ежегодно в Националната програма за закрила на детето, която се приема от Министерския съвет.  МЗ и Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) предоставят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) отчет за изпълнението на тези дейности за съответната година за изготвяне на обобщен доклад. 

Представям на внимание Ви някои от основните дейности, осъществени от МЗ, респ. НЦОЗА и РЗИ, свързани с изпълнението на посочената във Вашия въпрос мярка:

През 2010-2011 г., във връзка с предстоящо въвеждане на задължителна целодневна форма на обучение от първи клас е проведено изследване на въздействието върху здравето на децата.   Изследването обхваща 789 ученици от I клас. На базата на получените резултати е изготвен доклад  с препоръки за оптимална организация на целодневното обучение.

Анализът на здравното състояние на децата и учениците, публикуван ежегодно в Доклада за здравето на гражданите, очертава като тенденция водещото място на гръбначните изкривявания в структурата на заболеваемостта при учениците, наред със зрителните аномалии и затлъстяването. Поради значимостта на проблема, през 2011-2012 г. е проведено проучване за набелязване на мерки за профилактика на гръбначните изкривявания при децата в начална училищна възраст. На  базата  на получените данни са изготвени препоръки за: осигуряване на нормално физическо развитие; превенция на наднорменото тегло и затлъстяването и подобряване на училищната среда и особено на спортната база в училищата. Разработени са и информационни материали по темата.  

През 2012 – 2013 г. НЦОЗА провежда проучване за влиянието на виртуалната среда върху здравето на децата, вкл. и обездвижването, в резултат на продължителния престой пред екраните. Разработен е информационен материал  с препоръки.

През 2013 г. екип от НЦОЗА съвместно с Националната спортна академия разработва и апробира програма за превенция на гръбначните деформации в начална училищна възраст. 11 училища в страната (8 в гр. София и по едно в гр. Плевен, Велинград и Ст. Загора) са оборудвани със спортни комплекти за провеждане на часове по изправителна гимнастика. Реализираните дейности доказват, че въвеждането й в училищата е ефективна мярка за превенция на гръбначните изкривявания.

За подобряване на физическата активност в училищата, през 2013 г. МЗ и НЦОЗА провеждат анкетно проучване на тема „Състояние на спортната база на ОУ и СОУ в страната и възможности за повишаване двигателната активност на учениците“. Обхванати са 2 000 училища в цялата страна. Направени са препоръки за подобряване на базата за провеждане на часовете по физическо възпитание и спорт в училищата .

В Националната програма за закрила на детето са включени и дейности, планирани и изпълнявани в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., насочени към повишаване на физическата активност на населението в сраната, включително и детското.

През 2014 г. е проведено Национално проучване на факторите на риска за здравето сред населението на Р България, включващо деца на възраст 10-19г. Резултатите показват, че: почти всеки ден през свободното време  физически активни са 36.5% от учениците; 2-3 пъти в седмицата спортуват 33.8%, а всеки трети ученик спорту-ва веднъж седмично, по-рядко или въобще не се занимава със спорт.

За преодоляване на установените негативни тенденции са  реализирани редица здравно-промотивни дейности.  

Значителна част от дейностите за подобряване на физическата активност на децата и учениците са насочени към изграждане на капацитет у медицинските специалисти, включително и от здравните кабинети в училищата и детските градини. Проведени са  обучителни курсове и семинари,  конференции, работни срещи и кръгли маси за обмяна на опит и запознаване с иновациите в областта на промоцията на физическата активност. Разработено е Ръководство за добра практика на медицинските специалисти.  

Ежегодно МЗ с партньорството на МОН, Министерството на младежта и спорта, Министерството на културата, МОСВ и със съдействието на Представителството на Европейската комисия в България организира  Национален ученически конкурс „Посланици на здравето“. Конкурсът е посветен на превенцията на поведенческите рискови фактори за здравето свързани със здравословното хранене, физическата активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето и е в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора. По фактор „Физическа активност“ са проведени 2788  спортни прояви и 1706  туристически походи.

Докладът за здравето на гражданите и изпълнението на Националната здравна стратегия 2014-2020 г. ежегодно включват анализ на здравното състояние на децата и учениците, с оценка на физическата дееспособност при тях и анализ на рисковите фактори, свързани с начина на живот.

Освен основен изпълнител, МЗ е и партньор в реализирането на дейности по мярката за повишаване на физическата активност в Стратегията, с отговорен изпълнител Министерство на младежта и спорта и Общините. Съвместно с МОН и спортни федерации участва в изпълнението на Програмата „Спорт за деца с увреждания и деца в риск”, по която са финансирани 52 проекта, като в спортни занимания са обхванати 1810 деца.

В заключение, бих желал да Ви информирам, че подробна информация за реализираните дейности е предоставена от НЦОЗА и МЗ в отчетите за изпълнение на Националната стратегия за детето 2008-2018 г. и е публикувана в Докладите за изпълнение на Националната програма за закрила на детето за съответната година в периода 2008-2018 г. на сайта на Държавната агенция за закрила на детето.

Сподели в: