Върни се горе

Относно: Броя на университетските болници в страната

 

                        

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 

          

     Един от основните приоритети в политиката, която провежда Министерството на здравеопазването през последните години е подпомагане развитието на човешкия капитал в областта на здравеопазването. В тази връзка инвестирането в образованието и обучението на здравните специалисти има водеща роля. 

             Университетските болници са лечебни заведения, на които законодателят е придал особен статут. Определянето на една болница за университетска предполага реализирането на фактически състав, включващ няколко елемента. 

            

 

 

 

          От една страна съответните лечебни заведения или техни клиники или отделения трябва да са получили „много добра“ или „отлична“ акредитационна оценка за дейностите по клинично обучение на студенти и докторанти по медицина, дентална медицина и фармация; клинично обучение на студенти по специалности от професионално направление „Здравни грижи“; следдипломно обучение на лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти, специалисти по здравни грижи (съгласно чл. 90 от Закона за лечебните заведения). Важно е да се отбележи, че посочените болници придобиват правата на университетски болници/клиники или отделения за срока на акредитационната оценка.

     От друга страна е необходимо мотивирано искане от съответния ректор на висшето училище, съгласувано с ръководителя на лечебното заведение. В тази връзка определянето на една болница за университетска предполага взаимодействие между приоритетите на образователната и здравната система. Не случайно работещите в лечебните заведения, придобили качеството на университетска болница могат да сключат допълнителен трудов договор за осъществяване на преподавателска дейност във висшето училище за определен срок (съгласно чл. 73 от Закона за лечебните заведения).

В заключение, бих искал да отбележа, че увеличаването броя на университетските болници е резултат от сътрудничеството между здравната и образователната система, имащо за цел осигуряване както на базови знания и умения, така и професионални знания, умения и компетентности, свързани с упражняване на медицинската професия и/или специалност. 

Сподели в: