Върни се горе

Относно: Необходимост от реализиране на икономии на лекарствени продукти, чрез въвеждане в болниците на автоматизирани и полуавтоматизирани системи за приготвяне на лекарствени продукти за пациенти с онкологични заболявания

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ПРОФЕСОР МИХАЙЛОВ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 

 

Проблемът с неефективното разходване на лекарствените продукти най-вече в областта на онкологията и хематологията, както и непълно оползотворяване в хода на лечебния процес на остатъчни количества лекарствени продукти от опаковките няма пряко отношение към автоматизираните и полуавтоматизираните системи, които могат да бъдат използвани при приготвянето им в индивидуални дози за директно приложение върху пациента.

Този проблем е в най – пряка връзка и засяга предимно организацията на лечебния процес в клиниките и отделенията на лечебните заведения, както и работата в болничните аптеки, където се осъществява самото приготвяне на индивидуалните дози химиотерапевтици.

Проблемът е в тясна връзка и с натовареността на самото лечебно заведение с пациенти, както и използването и комбинирането на видовете опаковки и количество лекарствен продукт, което те съдържат. Прилаганите в областта на онкологията и хематологията дози, респективно количества лекарствени продукти в голямата си част са строго специфични и индивидуални за всеки пациент, като те не са константни, а напротив могат да варират значително в зависимост от състоянието на конкретния пациент, неговата индивидуална специфика, пол, възраст, тегло и т.н. Това налага понякога с цел пълно и без остатък използване на количеството лекарствен продукт съдържащо се в една опаковка, той да бъде употребен в терапията на двама или повече пациенти, като в същото време се запазят микробиологичната му и физикохимична стабилност, а оттам и терапевтичното му действие.

С измененията от 20.10.2015г. на Наредба № 28 от 9.12.2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти обнародвани в            ДВ бр. 81 от 2015г., нормативно е въведено изричното изискване централизираното приготвяне на лекарствените продукти за системно лечение на злокачествени заболявания за директно приложение на пациента да се осъществява само в аптеката на съответното лечебно заведение от магистър-фармацевт, съобразно правилата за добра аптечна практика.

С цел избягване на неефективното разходване на остатъчни количества от опаковките на лекарствените продукти в хода на терапевтичния процес в Националния рамков договор за 2017г., сключен между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз е въведено изискването, противотуморните лекарствени продукти, осигуряващи основното лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания, които по същество се явяват и най-разходоемки от гледна точка на отделения за тях финансов ресурс да се прилагат по назначените схеми, като за пациентите се осигури прием във времеви график, който гарантира най-малък излишък при прилагане на формите за инфузия.

Този график следва да се утвърждава от завеждащия клиниката/отделението в лечебното заведение, където се осъществява терапията с инфузиционните противотуморни лекарствени продукти.

Това изискване е заложено като задължение за лечебните заведения и има за цел да оптимизира разходването на скъпоструващите лекарствени продукти в опаковките, които реално не са използвани поради невъзможност остатъкът от количеството лекарство в дадена опаковка приложено на пациент да бъде своевременно приложено на друг пациент, като в същото време се спази зададения съгласно кратката характеристика на продукта срок, в който той запазва физикохимичната си и микробиологична стабилност.

Важно е да се отбележи, че задълбоченият анализ на ефективността от използването на автоматизирани и полуавтоматизирани системи за приготвяне на индивидуални дози химиотерапевтици е задължително условие преди тяхното нормативно регламентиране за задължително използване в аптеките на лечебните заведения. В тази връзка Министерство на здравеопазването е изискало информация от болници в страната, притежаващи роботизирани или полуавтоматизирани системи за разтваряне на цитостатици по отношение на натовареността на тези системи и обема лекарствени продукти. От получената информация става ясно, че полуавтоматизираните системи към момента не се използват поради невъзможност за натоварване в пълен обем, както и по отношение на икономическа нефективност от тяхното използване, свързана със себестойността на консумативите, необходими за тяхното функциониране. При напълно автоматизираните /роботизирани/ системи се наблюдава по – голямо натоварване, но предвид значителната им цена те биха били приложими единствено в големи онкологични и хематологични центрове, обслужващи значителен брой пациенти, като в този случай ефективността от тяхното използване е свързана най-вече със скъсяване на технологичното време за приготвяне на индивидуалните дози.

Министерство на здравеопазването продължава да търси рационални решения на проблема с все по-нарастващите финансови разходи за обезпечаване лечението на малигнени заболявания, които да гарантират от една страна ефикасна и безопасна терапия на пациентите, а от друга – защита на здравето на медицинския персонал.

Сподели в: