Върни се горе

Относно: увеличаване на болните от хепатит в област Пловдив

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТЪРНОВАЛИЙСКИ,

 

От началото на м.юли  до края на м.октомври 2017г. на територията на община Раковски област Пловдив възникват 2 епидемични взрива от вирусен хепатит тип А с общо 144 заболели.

Първият взрив е с начало 23.07.2017г. и обхваща общо 50 лица от           с. Белозем, с. Шишманци и с. Чалъкови. Инфекцията е пренесена от                 с. Милево, където през месец април 2017г. има регистриран взрив от ВХА с 16 заболели. Първоначално заболява дете на 6 г., пребивавало в с. Милево, впоследствие още 6 контактни лица – братовчеди и деца, които играят заедно. Населените места са в непосредствена близост и повечето заболели са в близки родствени отношения или контактни по месторабота, предимно от ромски произход. От заболелите 3 деца в детска и ученическа възраст         2 /две/ посещават  ДГ в с. Шишманци и по 1 случай има в Основните училища  в с. Белозем и с. Шишманци.

        Вторият взрив е регистриран на 16.08.2017 г. и до момента обхваща общо 62 заболели лица от ромския квартал на гр. Раковски. Засегнати са     2 основни училища (ОУ „Хр.Смирненски“ - 21 случая  и ОУ „Хр.Ботев“ - 3 случая) и 2 детски градини с яслени групи (ДГ „Щастливо детство“ - 1 случай и ДГ „Иглика“ - 4 случая).

 

 

          Допълнително в с. Катуница,  община Садово за периода от 18.08.2017г. до момента са регистрирани общо 32 случая на вирусен хепатит тип А. Заболелите са предимно от ромски произход.  

          От заболелите до момента общо 144 лица от двете общини Раковски и Садово, 105 (72,9 %) са във възрастовата група до 15 години. Въпреки, че случаите протичат предимно в лека форма, всички заболели са хоспитализирани в Инфекциозна клиника на УМБАЛ „Св. Георги“ с цел ограничаване на контактите и поради лошите битови условия на живот на  част от тях.

            От началото на 2017 г. до момента в Пловдивска област са регистрирани    568 случая на вирусен хепатит тип А, като през II-та половина на годината са регистрирани взривове и в община Марица (с. Рогош - 31 заболели и с. Манолско Конаре - 44 заболели, взривът не е приключил) и община Асеновград (с. Боянци - 10 заболели). Отново засегнати от болестта са предимно деца до 15 г. от ромски произход, а основният път на разпространение  е контактно-битовия поради неспазване на добра лична хигиена.

          На въпроса Ви какви са предприети мерки от РЗИ Пловдив:

 * Всеки случай на заболял се проучва своевременно от РЗИ Пловдив. Незабавно се уведомява общопрактикуващия лекар (ОПЛ) на лицето за предприемане на необходимите противоепидемични мерки в огнището и в организираните колективи – издирване на контактните лица, активно медицинско наблюдение и лабораторно изследване.  

* Връчват се предписания на кметовете на общините и населените места, на ОПЛ и на директорите на засегнатите ДГ и училища за предприемане на мерки по компетентност относно:

- осигуряването на достатъчен брой контейнери за смет и своевременно им извозване;

- отстраняване на наличните нерегламентирани сметища и засилен контрол за недопускане образуването на нови;  

-  засилване на контрола в обектите за търговия с хранителни продукти и обществено хранене в засегнатите квартали, стриктно следене за наличието на нерегламентирани такива и извършване на  дезинфекционни и дератизационни мероприятия в тях;

- осигуряване от общините на дезинфекционни препарати за извършване на текуща и крайна дезинфекция в констатираните огнища на вирусен хепатит в най-рисковите райони;

-  засилен контрол върху качеството на ползваната за питейни нужди вода;

- провеждане на ежедневен филтър в детските заведения за недопускане посещението на болни деца;

-  стриктно спазване на противоепидемичния и дезинфекционен режим в детските заведения и  училищата.

РЗИ Пловдив оказва също съдействие на ОПЛ при издирване и изследване на контактните лица.

С цел ограничаване на болестта в  детските заведения и училищата се разпространяват  информационни материали относно симптомите на заболяването, начините за предпазване, необходимостта от спазване на личната хигиена.

Извършват се многократни   проверки на място по спазване на предписанията.  

 В България през 2016 г. са регистрирани общо 2 165 случая на вирусни хепатити. Най-голям относителен дял продължава да заема вирусен хепатит А (75,15%), следван от вирусен хепатит неопределен (10,85%), вирусен хепатит Б (10,12%), вирусен хепатит С (3,74%) и вирусен хепатит Д (0,14%). Запазва се тенденцията за постоянно намаляване на броя на заболелите от вирусен хепатит Б и запазване на относително постоянно ниво на броят на заболелите от вирусни хепатити С, Д и неопределен.

През 2016 г. регистрираните потвърдени случаи с вирусен хепатит тип А в страната са 1627, заболяемост 22,74%000, която нараства в сравнение с предходните две години и следва типичната за заболяването цикличност през 5 – 7 години (таблица 1).

Таблица 1.

          Година

Заболели/брой

Заболяемост на 100 000

2006

7266

94,13

2007

2800

36,28

2008

908

11,88

2009

1064

13,99

2010

2350

31,07

2011

5888

74,46

2012

4919

67,13

2013

1825

25,05

2014

601

8,29

2015

1062

14,75

2016

1627

22,74

 

 

Източник: НЦЗПБ

 

Заболявания от вирусен хепатит А са регистрирани във всички възрасти, но най-много във възрастовите групи 1-4 г и 5-9 г. С най-висока заболяемост са областите Пловдив, Сливен, Бургас, Стара Загора и Смолян. В пет области са съобщени девет епидемични взрива с 10 и повече заболели: Сливен, Пловдив, Бургас, Ловеч, Велико Търново.

Доколкото хепатит А инфекцията се предава по контактно-битов път чрез мръсни ръце, заразени хранителни продукти или вода, всички мерки за добра лична хигиена, консумация на безопасна храна и вода, качествена дезинфекция в обектите за обществено хранене и търговия с хранителни продукти и спазването на противоепидемичен режим в организираните колективи, засилен контрол на сметосъбирането и сметоизвозването са от ключово значение. Ограничаването на контакта с болния и крайна дезинфекция в най-рисковите огнища на вирусен хепатит също биха намалили разпространението на инфекцията.

Проверките на РЗИ Пловдив по спазване на предписаните мероприятия и необходимия противоепидемичен режим в обектите с обществено предназначение ще продължат до пълното ликвидиране на всички възникнали взривове на територията на областта.

Сподели в: