Върни се горе

Относно: Решаването на проблеми в областта на детското здравеопазване

19.06.2015 г.

 

            УВАЖАЕМА   Г-ЖО ЦАЧЕВА,

            УВАЖАЕМИГ-Н ЧАКЪРОВ,

 

            В отговор на Вашите въпроси относно детското здравеопазване Ви информирам по реда на зададените въпроси:

            1. Броят на специалистите, упражняващи специалност „Педиатрия“ на територията на страната през 2014 г. е 1401. Средната осигуреност със специалисти по педиатрия в страната е 1,90 на 10 000 души (%00), като разбира се тя варира в отделните области от 0,79 %00 в Кърджали до 4,8 %00  във Варна.

Като абсолютен брой лекарите, работещи по придобитата си специалност „Педиатрия“ се запазва относително постоянен през последните 15 години – около 1400. За последните 5 години специалност „Педиатрия“ са придобили 196 лекари. Броят на специализантите по педиатрия към момента е 104. Вярно е, че при отчитането на броя на педиатрите /и не само/  следва да се имат предвид и демографските показатели на страната, в т.ч. броят на децата и раждаемостта, които за съжаление устойчиво намаляват. Но от друга страна не бива да пренебрегваме обстоятелството, че следва да има равномерно разпределение и равнопоставен достъп, поради което, независимо от привидно достатъчния абсолютен брой, е необходимо да се предприемат мерки в това отношение. По принцип считам, че следва да се преосмисли моделът на планиране на необходимите кадри по специалности, както и моделът на заплащане на лекарите в отделните специалности. Досега действащите практики не са постигнали това.

              2. На първо време предприехме спешна промяна на наредбата за условията и реда за придобиване на специалност в системата на здравеопазването като общ подход за либерализация на специализациите, създаване на привлекателни условия за специализация и задържане на младите специалисти в страната. От една страна започването на специализация ще може да се извършва целогодишно, от друга – отпада конкурсният изпит за зачисляване, значително ще се съкратят сроковете за започване на специализация и ще се гарантират трудови договори, включително получаване на адекватно трудово възнаграждение за специализантите. В Програмата на Правителството са заложени и мерки за промяна в принципите на планиране и определяне на потребностите от специализанти на базата на потребностите от лекари.

Осигуряването на достъп до медицинска помощ в малки населени места  е въпрос който ще  бъде водещ при изготвянето на Националната здравна карта. Ясно е, че трябва да има стимули за лекарите, за да отидат там. Ясно е, че трябва да се подобри качеството на спешната и извънболничната медицинска помощ там. Ясно е, че трябва да се подобрят взаимовръзките в системата и да се помогне тези хора да достигнат до по-специализирани медицински услуги. Въпроси, които изискват преосмисляне на цялостната нормативна уредба, което вече сме стартирали.

            3. Изграждането на многопрофилна болница за активно лечение на деца е въпрос, който е бил поставян многократно и е разглеждан от предходните кабинети. На този етап, наред с многото други стартирали дейности, проучваме възможностите както от гледна точка на целесъобразност, така и на възможности за цялостно финансиране. Мога да кажа, че засега няма начин да се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж“, но по принцип има възможност при необходимост да се търсят други източници. Считам обаче, че следва да се направят по-задълбочени анализи за осигуреност, което неминуемо ще се случи при изготвяне на Националната здравна карта.

            4. По принцип и в момента съществуват медицински  стандарти за цялостно уреждане на дейността на лечебните заведения по всяка медицинска специалност. Има и алгоритми за поведение при отделни медицински случаи, които са приети от Научните медицински дружества и адаптирани за всяко лечебно заведение. Това, което желаем да направим и което е записано в Програмата на правителството, е да създадем реални механизми за подобряване  координацията между отделните нива на медицинското обслужване, както и между отделните лечебни заведения, да усъвършенстваме наличната нормативна регулация.

            5. Реформите в областта на майчиното и детско здравеопазване са елемент на общата визия за реформиране на сектора, за създаване на условия за преструктуриране на системата с цел преодоляване негативните тенденции и подобряване показателите на нацията, обусловени от социално-значимите заболявания. Същевременно има специфични мерки в областта на майчиното и детско здравеопазване, които ще надградят общите действия в системата.

            Тази година стартирахме дейността по Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве, в която има конкретен план за действие до 2020 г., отразяващ необходимите комплексни мерки. Като начало в момента се осъществява подготовката за процедурата по ЗОП за закупуване на високотехнологична апаратура за оборудване на неонатологичните отделения, оборудване на акушеро-гинекологичните отделения на областно и университетско ниво с ехографи за пренатална диагностика и диагностика на патология на бременността, както и за обучение на 100 акушер-гинеколози за фетална морфология. Тези средства са предоставени по Норвежкия финансов механизъм и проектите бяха одобрени от експерти на СЗО, които отчетоха, че имаме потребност от тях. Бих желал да Ви информирам, че тези експерти дадоха в своя доклад много висока оценка на българските неонатолози, поради което изразиха съгласие не само със заявената от нас апаратура, но и за още по-високи технологии.

            Други мерки, които незабавно предприехме, са свързани с въвеждане на отделни клинични пътеки за децата с вродени сърдечни малформации, в детската сърдечна и торакална хирургия, както и за пренатална диагностика на бременните. Увеличихме контингента на децата, за които НЗОК ще заплаща профилактиката на хроничните белодробни болести – освен при деца с бронхопулмонална дисплазия и за останалите недоносени деца, както и за децата с вродени сърдечни малформации.

Част от предвижданите мерки са свързани с подобряване информираността на населението, децата, младите хора, бременни, двойки, семействата, отделни таргетни групи по  въпросите на репродуктивното здраве и семейното планиране, по спецификата на някои заболявания, което е важен фактор за подобряване на здравето с общите усилия на обществото. Министерство на здравеопазването предвижда да разработи цялостна комуникационна стратегия, която ще обхване всички аспекти на здравословно поведение и начин на живот. Тъй като добрата информация е база за обосновани управленски решения, ще усъвършенстваме механизмите за събиране, анализ и оценка на данните за майчиното и детско здраве. Пред нас стои задачата за оптимизиране и усъвършенстване на скрининговите програми за бременни и деца /слухов, ретинопатия/, на медицинското обслужване като цяло, както и регламентиране на механизми за достъпни, качествени и ефективни здравни услуги със специфични акценти в периода преди забременяване, по време на бременността, при раждане, за деца от 0-18 г., деца с хронични болести и деца със специални потребности, както и за недоносени деца.

 

            УВАЖАЕМИ Г-Н ЧАКЪРОВ,

 

Мерките, които следва да се реализират за подобряване на показателите на майчиното и детско здраве, са много широкообхватни и изискват системни и последователни действия. Като цяло те могат да дадат отражение върху медицинското обслужване в кратък срок, но отражението върху водещите показатели следва да очакваме на по-късен етап - след няколко години, но не бих искал да кажа дългосрочен план, както биха се изразили специалистите по здравно-демографски науки.

Сподели в: