Върни се горе

ОТНОСНО: Мерки за намаляване на нарушенията при възлагане на обществени поръчки в системата на здравеопазването.

19.06.2015 г.

 

            УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

            УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИБРЯМОВ,

            УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 

С цел намаляване на нарушенията при възлагане на обществени поръчки в системата на здравеопазването, Министерство на здравеопазването съвместно с Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност разработи концепция за създаване на Централен орган за възлагане на обществените поръчки в сектор „Здравеопазване“. Концепцията е приета на 11.02.2015 г. с решение на Министерски съвет и в нея са заложени мерки за постигане на следните основни цели:

1.  Повишаване на ефективността, качеството и икономичността на възлагането на обществени поръчки в сектор „Здравеопазване“, чрез създаване на Централен орган за възлагане на обществените поръчки в сектор „Здравеопазване“.

2.  Повишаване на публичността и прозрачността при възлагане на обществени поръчки в сектор „Здравеопазване“ и гарантиране на възможност за транс-национално възлагане. Въвеждане на централизирана доставка на лекарствени продукти за болничните заведения чрез електронна онлайн платформа /електронен търг и електронен каталог/. Интегриране на Националния електронен регистър на медицинските изделия, заплащани с обществени средства в електронната онлайн платформа.

3.  Свободна и лоялна конкуренция, чрез въвеждане на електронно възлагане, което ще улесни участието на всички търговци, ще повиши конкуренцията и ще се постигнат по изгодни условия за възложителите в сектора.

4.  Превенция и противодействие на корупцията в сектор „Здравеопазването“.

Техническите спецификации на цитираната във парламентарния въпрос обществена поръчка с предмет: „Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на клинични лабораторни системи, включващи съответните консумативи и лабораторна информационна система” с оглед изпълнението на СРИП по схема за безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/1.1-08/2010 са изготвени от експерти в областта на медицинската апаратура, в това число и националния консултант по клинична лаборатория. Към настоящия момент обществената поръчка е прекратена и предстои да бъде обявена, след прецизиране на документацията.

Сподели в: