Върни се горе

ОТНОСНОУсвояване на средства от европейски фондове с бенефициент Министерството на здравеопазването

11.01.2013 г.     

    УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
    УВАЖАЕМИ Д-Р ЖЕЛЕВ,   

    В отговор на Вашето питане относно усвояване на средства от европейски фондове с бенефициент Министерството на здравеопазването Ви уведомявам следното:  
     Министерството на здравеопазването е конкретен бенефициент и изпълнява общо десет проекта по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.” и „Регионално развитие 2007-2013 г.” Етапите на изпълнение на проектите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” през този период са по проект „Информирани и здрави” – договор за безвъзмездна финансова помощ, подписан на 21 май 2009 г. на стойност 4 млн. 692 хил. 745 лв. По него е извършен анализ на потребностите и проблемите на целевите групи. 
   Проведено е встъпително социологическо проучване относно познанията и нагласите на населението за промяна поведението и уменията за здравословен начин на живот. Публикувано е на интернет страницата на Министерството, както и е представено на двудневна национална конференция. Реализирани са шест национални здравни кампании, насочени към ограничаване на употребата на сол, психотропните вещества и тютюнопушенето, както и на транспортния, прозводствения и битовия травматизъм с цел информиране на населението за вредностите от водене на нездравословен начин на живот. 
    В електронните медии – национални и регионални, телевизия, радиа, както и интернет страници, са излъчени 22 филма с продължителност 27 минути; 22 филма с продължителност 10 минути; два видео- и 72 аудиоклипа и 72 интернет банера. Разработени са следните информационни промоционални материали: проведени са Национална здравна конференция за периода 22-23 март 2012 г. с 200 души участници от страната, работещи в сферата на промоцията на здравето и профилактиката, както и в областите на транспортен, битов и производствен травматизъм. Проведени са 12 обществени обсъждания в 12 града на страната: Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Кърджали, Ловеч, Пазарджик, Плевен, Пловдив, София и Стара Загора с участие на експерти и работещи в областта на шестте кампании. 
    Осъществен е метод на работа в мрежа, с цел по-целенасочена дейност по промоция на здравословния и безопасен начин на живот. 
    Информационните и промоционни материали са разпространени по време на масовите информационни събития в 19 населени места. Участници в тези събития са жителите на съответното място. Това са областите: Видин, Кърджали, Пазарджик, Русе, Бургас, Стара Загора, Шумен, Търговище и Варна. Участниците в тези събития са жителите на съответното населено място и всички разработени материали по проекта са публикувани на интернет страницата на Министерството на здравеопазването и са предоставени от регионалните здравни инспекции. 
    По проект „Спри и се прегледай” договорът е подписан на 21 януари 2009 г. на стойност 19 млн. 558 хил. лв. По него е изготвен анализ на сегашното състояние на скрининговите прегледи, анализ на опита на страните, въвели скрининга в началото на 21 век и описание на добрите практики. Изготвени са критерии за контрол и оценка на скрининга според изискванията на Европейската комисия и Съвета на Европа. Създадено е ръководство за добра медицинска практика за скрининг на онкологичните заболявания. 
    Извършена е нормативна регламентация на скрининга на раковите заболявания и промени в Наредба 39 за профилактичните прегледи и диспансеризацията. 
   Сключен е договор с предмет доставка на хардуер за информационна технологична система, национален скринингов регистър и система за известяване, включително доставката, монтажа, пускането в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка, разработка на софтуер за изграждане на информационна система „Национален скрирингов регистър и система на известяване”, както и внедряването, тестването на софтуера, конфигуриране на работни места, обучение на оператори за работа с изградената система, гаранционна поддръжка и доставка на офис оборудване за звената, администриращи и контролиращи Националния скринингов регистър, както и за целите на организацията и администрирането на проекта. 
    Процедурата е регистрирана под номер в Регистъра на Агенцията за обществени поръчки от 8 август 2012 г. Изграждането на информационна система вече е във финален етап. На 23 януари, тоест съвсем скоро, се очаква приемателна комисия от Министерството на здравеопазването да приеме създадените софтуери. 
   Създадена е организация за въвеждане на система за скрининг на раковите заболявания съгласно Наредба 39 и вече е избран изпълнител за осъществяване на информационните кампании. Благодаря.

Сподели в: