Върни се горе

ОТНОСНО: Откриване и провеждане отново на процедури за продажба на терени и незавършен хирургичен блок на Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Стефан Черкезов" - гр. Велико Търново   

18.01.2013 г.     

    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЕЛИКОВ
,   

    В Министерството на здравеопазването са постъпили писма от д-р Людмил Гецов – изпълнителен директор на Многопрофилна областна болница за активно лечение в град Велико Търново, с които същият уведомява министъра на здравеопазването за намеренията и желанието на ръководството на лечебното заведение да обедини съществуващите болнични структури, находящи се в База 1 – град Велико Търново, ул. „Ниш” 1, и База 2 – град Велико Търново, ул. „Бузлуджа” № 1. Отдалечеността на двете бази създава редица трудности както за пациентите, така и за персонала на болницата. В подкрепя на това намерение е била организира подписка за одобрение от населението на град Велико Търново и във връзка с това ръководството на болницата е изготвило концепция за развитие на Многопрофилната болница „Д-р Стефан Черкезов” АД, като в нея е посочено, че така желаното обединение на базите може да се постигне чрез завършване на строителството и оборудването на обект „Хирургичен корпус”, който в момента представлява незавършено строителство. Намеренията са в тази сграда да бъдат преместени и структурите на лечебното заведение, находящи се в База 2. Като възможен вариант за финансиране на тази дейност е посочена продажбата на терени и сгради – собственост на многопрофилната болница, които не се използват от лечебното заведение за осъществяване на лечебна дейност. 
    Посочено е, че към момента има проявен инвеститорски интерес към поземлен имот с площ 17 000 квадратни метра, разположен в южната част на терена, върху който се ситуира База 1, както и втори и трети етаж от сградата, която е била отдадена под наем на друго лечебно заведение. Към настоящия момент не е стартирала процедура, която е допустима от закона за продажба на недвижими имоти и собственост на лечебно заведение – търговско дружество, и в Министерството на здравеопазването не са постъпвали материали и документи, свързани с подготовката на процедурата по продажба. Следва да се отбележи, че държавата, чиито права на акционер се упражняват от министъра на здравеопазването, е само един от акционерите в тази многопрофилна болница. Съгласно изискването на чл. 28, ал. 9 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, продажбата на недвижим имот – собственост на лечебно заведение, включено в Забранителния списък за приватизация, се извършва по решение на Министерския съвет по предложение на органа, упражняващ правата на собственост в капитала на търговското дружество, като в случая с Многопрофилната болница във Велико Търново, това е Общото събрание на акционерите. До този момент нито има такова решение от Общото събрание на акционерите, тоест от община Велико Търново и всички останали общини, които имат акции, нито от министъра на здравеопазването, като упражняващ правата на акционер от държавата.

Сподели в: