Върни се горе

ОТНОСНО:  Изпълнението на бюджета на НЗОК за 2012 г. 

18.01.2013 г.

    УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МАНОЛОВА,   

    Във връзка с Вашия въпрос, постъпил в Министерството на здравеопазването на 19 декември 2012 г. относно изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса Ви информирам следното: 
    Първо, към датата на подаването на искане за информация по постъпилия въпрос няма изготвен окончателен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Националната здравноосигурителна каса към 31 декември 2012 г. До 20 февруари 2013 г. е срокът за представяне на такъв отчет пред Министерството на финансите. Следва да знаете, че всяка година Комисията по здравеопазване, чийто член сте Вие, приема отчета за изпълнението на бюджета и на дейността на Националната здравноосигурителна каса, когато е предоставен на Народното събрание. В приходната част очакваме информация за събраните приходи за здравноосигурителни вноски по отчета на Националната агенция за приходите към 31 декември 2012 г., която е органът, отговорен за събираемостта на здравните вноски. По отношение на разходите. Към момента Националната здравноосигурителна каса, тоест към момента на задаване на въпроса, няма неразплатени задължения към доставчици, включително и за лекарства за домашно лечение. Неизплатените средства в края на 2012 г. – на аптеките, които може би Вие визирате, са дължими по Наредба № 10 за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 5, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, медицинските изделия и диетичните храни за специални медицински цели. В срок до 30 дни, считано от датата на представяне на необходимите документи – и към датата на Вашия въпрос и към края на годината, заявените средства по всички заявени фактури и всички направени доставки и сключени договори с аптеките по реда на Наредба № 10, са изплатени. 
    Бих искала да добавя, че средствата, за които говорите във Вашия въпрос – над 40 милиона, може би е интересно какъв е техният произход и защо наистина в края на годината има такова преизпълнение. Двадесет и два милиона са поради факта, че са намалели значително средствата, които Националната здравноосигурителна каса плаща за лекарства за домашно лечение, вследствие на работата на Комисията по цени и реимбурсиране и всички нормативни промени, които ние предприехме от месец март до края на годината. Останалите средства са от преизпълнение на задължителни здравни вноски.

Сподели в: