Върни се горе

ОТНОСНО:  Средносрочна рамкова инвестиционна програма 

01.02.2013 г.     

    УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ

    УВАЖАЕМА Д-Р ШАЙЛЕКОВА, 
    ГОСПОЖО КАРАМИНОВА,
   

    В отговор на Вашия въпрос Ви уведомявам следното. Министерството на здравеопазването е бенефициент по схема за безвъзмездна финансова помощ в подкрепа, реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации по Операция „Социална инфраструктура” и средствата се осигуряват чрез Оперативна програма „Регионално развитие” за периода 2007-2013 г. и обхващат три компонента:
    Компонент едно – осигуряване на апаратура за диагностика на онкологични заболявания и строително-монтажни работи на десет лечебни заведения с регионално значение. 
    Компонент две – преструктуриране на съществуващи сгради за купуване на оборудване и строително-ремонтни дейности за осем дома за медико-социални грижи. 
    Компонент три – строително-ремонтни дейности за изграждане на нови комплекси и доставка на апаратура за лъчелечение на три лечебни заведения с национално значение, които са Специализираната болница по активно лечение на онкологични заболявания, Университетската многопрофилна болница „Александровска” и Университетската болница „Св. Марина” ЕАД – гр. Варна. Средносрочната рамкова инвестиционна програма е на обща стойност 147 млн. 978 хил. 554 лв. Основните дейности на проектите са насочени към закупуване на съвременна апаратура за онкодиагностика и лъчелечение и извършване на строително ремонтни дейности в съответствие с нуждите на оборудването в болниците. Бяха проведени множество срещи с водещи и български експерти за оптимизиране на параметрите на различните апарати с цел гарантиране на прозрачност, обективност и равнопоставеност пред всички участници в обществените поръчки. Всички технически спецификации бяха съгласувани с експерти от Световната здравна организация. Има доклад от Световната здравна организация, потвърждаващ обективността на заложените параметри.
    След проведени обществени поръчки от месец август 2012 г. досега са сключени 75 договора на стойност 109 млн. 300 хил. лв. С избраните изпълнители част от договорите са за доставка на медицинска апаратура, а друга част са за извършване на строително ремонтни дейности, които са в етап на изпълнение. В рамките на спестения от общественитe поръчки финансов ресурс се очаква в Оперативна програма „Регионално развитие” да се обяви нова покана за подаване на проектни предложения от лечебните заведения, включени като резерви в Концепцията за преструктуриране на болничната помощ на Министерството на здравеопазването. Такава покана ще бъде отправена към Многопрофилната болница за активно лечение в град Габрово и Многопрофилната болница за активно лечение в град Стара Загора.
    По Компонент едно са сключени договори за строително-ремонтни дейности и доставка на основната нова апаратура за образна диагностика, в това число ядрено-магнитен резонанс, компютърен томограф, рентгенови апарати и други. В съответствие с изискванията на оборудването са стартирали строително-монтажните работи и строителен надзор в лечебните заведения. Напредъкът на изпълнението на отделните проекти е различен с оглед спецификата на вида оборудване и нуждата от строително-ремонтни дейности. От месец януари тази година стартира поетапната доставка на апаратура в различните лечебни заведения. 
    По Компонент две успешно бяха проведени обществени поръчки за избор на изпълнители за строително-ремонтни дейности и строителен надзор. Сключени са договори с избраните изпълнители за всички осем дома за медико-социални грижи и предстои стартиране на същинските дейности. Следва да се има предвид, че изпълнението на този компонент е тясно свързан с успешното реализиране на проекта в посока семейство, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, в който освен Министерството на здравеопазването, партньори са Агенцията за социално подпомагане и Държавната агенция за закрила на детето. По този компонент предстои обявяване на обществена поръчка за специализирано оборудване за нуждите на децата в домовете. С цел осигуряване на външен мониторинг по провежданата процедура за строителство, осигуряване на прозрачност и гарантиране на безпристрастност на реализирането й бе сключено споразумение за партньорство с Асоциация „Прозрачност без граници”. 
    По Компонент три са сключени договори с избрани изпълнители на строително-ремонтни дейности, строителен надзор и доставка на апаратура.

Сподели в: