Върни се горе

ОТНОСНО:  Лечение на болни с диагноза - фамилна амилоидна полиневропатия
 
01.02.2013 г.   

    УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МАНОЛОВА
,   

   Във връзка с Вашия въпрос относно лечение на болни с диагноза фамилна амилоидна полиневропатия Ви информирам, че действително се касае за рядко заболяване, за което в страната има възможност за диагностициране от месец април 2010 г. чрез ДНК изследване за определен генен дефект. До момента броят на диагностицираните с това заболяване пациенти в България е около 60 и е факт, че това заболяване се наблюдава предимно в района на Югозападна България. Заболяването фамилна амилоидна полиневропатия не е включено в Наредба № 38 за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща медицински изделия, диетични храни за специални медицински цели и лекарства – напълно или частично. Към този момент в Министерството на здравеопазването вече е постъпила молба за включване на заболяването в Наредба № 38. Съгласно § 3, ал. 3 от Преходните и заключителните разпоредби на наредбата до 15 февруари 2013 г. министърът на здравеопазването следва да публикува на официалната електронна страница на министерството проекта на наредба за изменение на списъка за настоящата 2013 г. Действително едва миналата година Европейската комисия издава разрешение при извънредни обстоятелства да се ползва един продукт за лечение на това заболяване. Това означава, че по научни съображения не е било възможно да се получи пълна информация за този продукт, а всяка година Европейската агенция по лекарствата извършва периодично преглед на новата информация, включваща резултати от проучване върху ефектите на лекарствения продукт при подгрупа пациенти с определен вид генетични мутации. Този продукт, който се ползва и в Европа, вече е разрешен за употреба в Република България с терапевтични показания за лечение на транситеринова амилоидоиза при възрастни пациенти със симптоматична полиневропатия стадий първи за отлагане на периферно неврологично увреждане. 
    През 2012 г. притежателят на разрешение за употреба е подал заявление до Комисията по цени и реимбурсиране за включването на продукта в позитивния списък. В Приложение № 2 не е включен, тъй като продуктът към онзи момент не е отговарял на условията и критериите на наредбата. Вероятно знаете, че съгласно Наредба № 38 до 15 януари беше времето, когато се подаваха заявления за включване в списъка по Наредба № 38. До 31 януари се получават становища от националните консултанти и до 15 февруари списъкът трябва да бъде обнародван на сайта на министерството за получаване на становища. 
    Аз също се срещах с представители на тази пациентска организация, както и с представителите на Пациентската организация „Защита на пациентите с редки заболявания”. Поела съм ангажимент пред тях, че ще направим всичко възможно – първо, това заболяване да бъде включено в Наредба № 38 от 2013 г., а възможностите, които впоследствие ще има – да влезе в позитивната листа. Това е тема, която може би впоследствие, в следващите няколко месеца ще стане ясно дали е възможна. Знаете, че съгласно Наредбата за цени и реимбурсиране, за да се плаща един продукт в България от Националната здравноосигурителна каса, трябва да се реферира с други държави, да се продава в други държави и да се плаща от техните здравноосигурителни фондове. Надявам се, че и производителят, и вносителят ще предприемат такива действия, за да гарантираме лечението на тези пациенти.

Сподели в: