Върни се горе

ОТНОСНО: Наредба за максимално допустимите нива на електрически, магнитни и електромагнитни полета в жизнената среда

30.03.2012 г.

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ Г-Н ШАРКОВ,


Министерство на здравеопазването е предприело действия за промяна на подзаконовата нормативна уредба, свързана със защита на лицата от въздействието на нейонизиращите лъчения, като всички промени се обсъждат и съгласуват със заинтересованите лица и институции.
Със заповед № РД 09-56/25.02.2011 г. на министъра на здравеопазването е създадена работна група, която да изготви проект на Наредба за максимално допустимите нива на електрически, магнитни и електромагнитни полета в жизнената среда. В състава на работната група са включени представители на Министерството на здравеопазването, Националния център по обществено здраве и анализи, Катедра „Радиофизика и електроника” към Софийски Университет „Свети Климент Охридски” и други специалисти от съответната област. Работната група до момента е провела пет заседания на 07.03.2011 г., 25.03.2011 г., 13.05.2011 г., 17.05.2011 г. и 15.06.2011 г. В хода на подготовката на новата Наредба, работната група констатира необходимост от изменение и допълнение на Закона за здравето с цел създаване на изрично правно основание за изготвяне на Наредбата.
Приемането на ЗИД на Закона за здравето е включено в оперативната програма на МЗ за периода 20 октомври – 31 декември 2011 г.
Проектът на ЗИД на Закона за здравето е изготвен и е съгласуван с дирекция „Правно-нормативни дейности и човешки ресурси” към МЗ, след което е представен на ръководството на Министерство на здравеопазването на заседание на 24.01.2012 г. След проведеното обсъждане ръководството на МЗ е изискало проекта да бъде представен за по - широко експертно обсъждане с включване на специалисти от заинтересованите страни. В изпълнение на горното е организирано провеждане на кръгла маса на 14.03.2012 г. с участието на специалистите от работната група по Заповед № РД–09-56 от 25.02.2011 г., както и представители на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Факултет по телекомуникации на Технически университет София, Катедра „Радиофизика и електроника” към Физически факултет на Софийски университет, Катедра „Физика” на Минно-геоложки университет, преподаватели от Медицински университет - Плевен и представители на мобилните оператори - „Мобилтел”, „Глобул” и „Виваком”.
След съгласуване с компетентните институции проектът на ЗИД на Закона за здравето предстои да бъде представен за одобрение от Министерския съвет, след което да бъде внесен за разглеждане от Народното събрание. След приемане на ЗИД на Закона за здравето може да бъде издадена Наредба за максимално допустимите нива на електрически, магнитни и електромагнитни полета в жизнената среда.
В Европейския съюз няма прието хармонизирано законодателство (директива или регламент) по отношение на електромагнитните полета в жизнената среда. Към момента съществува Препоръка 1999/519/ЕО на Съвета от 12 юли 1999 за ограничаване на експозицията на населението на електромагнитни полета (от 0 Hz до 300 GHz), която дава насоки относно въвеждането на физични величини, с цел да се осигури високо ниво на защита срещу въздействието на електромагнитните полета.
Във връзка с гореизложеното, понастоящем регламентирането на въздействието на електромагнитните лъчения е обект на национално законодателство във всяка отделна страна членка.

Сподели в: