Върни се горе

ОТНОСНО: Заплащането на участие в комисии в Министерството на здравеопазването

30.03.2012 г.

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ Г-Н КУТЕВ,

Включването на лица в състава на комисиите се извършва по начина, определен във всеки отделен нормативен акт. Най-често това е решение на Министерски съвет или заповед на министъра на здравеопазването.
Представителите на Министерството на здравеопазването се определят от министъра на здравеопазването в зависимост от изискванията на съответния нормативен акт, когато той няма конкретни изисквания, считаме, че е въпрос на преценка по целесъобразност.
Членовете на комисиите, съветите и другите експертни работни групи, които функционират в Министерството на здравеопазването, са както служители на Министерството на здравеопазването, така и лица, представители на външни институции. В случаите, когато в нормативен акт е предвидено, че в съответната комисия се включва представител на дадена институция, е установена практика да се изисква писмено предложение от нейния ръководител, след което се извършва проверка, дали номинираният кандидат отговаря на нормативните изисквания. Въз основа на това предложение и ако предложеното лице отговаря на нормативните изисквания – образование, квалификация и др., то се включва в състава на комисията.

Приложение:
Справка за наименованието на комисиите, съветите и другите експертни работни групи, функциониращи в Министерство на здравеопазването, брой членове – от тях служители на МЗ и външни експерти и определените възнаграждения за едно заседание на председател, зам.-председател, секретар, членове и техническо звено към съответната комисия

Сподели в: