Върни се горе

ОТНОСНО: Политиката на Министерството на здравеопазването за стимулирането на заетите в сектора през 2010 и 2011 г.


30.03.2012 г.

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМА Г-ЖО МАНОЛОВА,
УВАЖАЕМИ Д-Р ЖЕЛЕВ,


Във връзка с поставения въпрос от г-жа Мая Манолова и д-р Евгений Желев – народни представители от Парламентарната група на Коалиция за България, относно политиката на Министерство на здравеопазването за допълнително материално стимулиране на заетите в сферата на здравеопазването, включително администрацията, през 2010 и 2011 г., предоставям на Вашето внимание следното:
Със Закона за държавния бюджет на Република България и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 и 2011 г. е регламентирано допълнителното материално стимулиране на служителите в Министерство на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса. В Закона за държавния служител е регламентирано, че за изпълнение на държавната служба, държавният служител има право на брутна заплата, която включва основна заплата и допълнителни възнаграждения. Съгласно чл. 67,     ал. 3, т. 6 и 7 и ал. 4 от Закона за държавния служител допълнителни възнаграждения могат да се определят за постигнати резултати и други допълнителни случаи по ред, установен със закон или с акт на Министерския съвет или с вътрешните правила за работната заплата.
Правни основания за разходване на финансови средства за допълнително материално стимулиране на служителите на Министерство на здравеопазването са регламентирани в чл. 22, ал. 2, т. 5 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. В изпълнение на тази правна норма са утвърдени Вътрешни правила за условията и реда за разходване на средствата за допълнително материално стимулиране на служителите на Министерството на здравеопазването. През 2010 и 2011 г. изплащането на допълнително материално стимулиране на служителите се е извършвало при спазване на тези правила, които отчитат оценката на изпълнението на длъжността за съответния период, продължителността на ползваните законоустановени отпуски, както и длъжността на съответния служител.
        Нормативно установено право на допълнително материално стимулиране имат и:
1. работещите в националните центрове по проблемите на общественото здраве на основание чл. 24, ал. 2, т. 2 от Закона за здравето;
2. работещите в Изпълнителна агенция „Медицински одит” на основание чл. 116е, т. 4 от Закона за здравето;
3. работещите в Изпълнителната агенция по лекарствата на основание     чл. 22, ал. 1, т. 10 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина;
         4. работещите в центровете за трансфузионна хематология на основание   чл. 5, ал. 7, т. 2 от Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането.
Националната здравноосигурителна каса регламентира получаването на допълнително материално стимулиране с вътрешни правила, разработени от самата институция.
         Министерството на здравеопазването счита, че е необходимо държавната администрация и другите работещи в структурите в системата на здравеопазването да получават достойни възнаграждения при отчитане на индивидуалните постижения на работещите. Изразяваме увереност, че с обсъжданите в Народното събрание нови правила за формиране на възнагражденията в държавната администрация тази цел ще бъде постигната.

Сподели в: