Върни се горе

ОТНОСНО: Системата за следдипломна квалификация в системата на здравеопазването

01.06.2012 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЦАЧЕВА, 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, 
УВАЖАЕМИ Д-Р ШАРКОВ,   

    Във връзка с поставения въпрос относно мерките, които предвижда Министерството на здравеопазването за подобряване на системата за следдипломна квалификация и специализация на лекарите в Република България предоставям на Вашето внимание следната информация: 
   Бих искала да Ви уверя, че в Министерството на здравеопазването се обсъждат и анализират непрекъснато възникналите проблеми и трудности по отношение обучението за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и се търсят оптималните решения. Важно е да се отбележи, че нормативната уредба, регламентираща придобиването на специалност следва да срещне и удовлетвори интересите и потребностите на различни страни – на специализантите, на висшите училища, на лечебните заведения и не на последно място на обществото. 
    Министерството на здравеопазването е подготвило изменения в нормативната уредба, регламентираща специализацията на медицинските специалисти, които ще доведат до облекчаване на условията за достъп до специализация и до по-голяма гъвкавост при определянето на броя на местата за специализанти. В проекта са предвидени следните по-съществени изменения: 
    Дава се възможност на лекарите, работещи в центровете за спешна медицинска помощ (ЦСМП), да се зачисляват за специализация по техен избор по всички специалности и видове места целогодишно. При прекратяване на трудовия договор с ЦСМП обаче ще се прекратява и договорът за обучение за придобиване на специалност. По този начин се създава допълнителен стимул за работа в системата на спешна помощ и се дава възможност за заемане на вакантните места от лекари. 
    Създава се нормативна възможност обучението за придобиване на специалност да се финансира със средства от европейски проекти и програми, включително и под формата на стипендии. По този начин би могло да се подпомогне утвърждаването на по-голям брой места за специализанти по определени специалности. 
    Утвърждаването на броя на местата за специализанти ще се извършва в срок до 15 ноември на базата на предложенията на лечебните заведения и висшите училища, на анализа на състоянието на специалистите на територията на всяка област, извършван от Регионалните здравни инспекции и на анализ от висшите училища на приема на специализанти през текущата година. Заповедта на министъра на здравеопазването ще се актуализира преди провеждането на втория конкурс за останалите свободни места след представен от висшите училища анализ на резултатите от първия конкурс. По този начин броят на местата за специализанти ще бъде съобразен в максимална степен с възможностите за обучение на обучаващите институции, обективно установените потребности от специалисти, проявения интерес и показаните резултати от страна на кандидат-специализантите. 
    С оглед гарантиране на качеството на обучението се определя съдържанието на понятието „капацитет” на институцията, провеждаща практическото обучение и се въвеждат критерии за определянето на този капацитет от лечебните и здравните заведения. По този начин се подобрява процеса на планиране на местата за специализанти от лечебните и здравните заведения и качеството на обучение на специализантите, тъй като се гарантира, че обемът на извършваната дейност в обучаващата институция позволява на всички специализанти да изпълнят изследванията, манипулациите, оперативните интервенции и другите дейности, предвидени в учебната програма. 
    Облекчава се достъпа до специализация като до класиране ще се допускат кандидати, получили оценка на конкурсния изпит не по-малка от 4,00, а не както е в момента не по-малка от 4,50. Предвижда се програмите за придобиване на специалност да бъдат актуализирани на всеки три години. Чрез обучението по тях ще се овладяват основни медицински умения на базово ниво по високоспециализирани дейности. По този начин се гарантира поддържане на качеството на обучение на специализантите на високо ниво в съответствие с развитието на медицинската наука и практика и съответно оказване на качествени медицински грижи след придобиването на специалност. 
   С измененията се дава възможност при наличие на обективни причини да бъде променяно лечебното или здравното заведение, в което работят специалистите, обучавани със средства на държавата, след завършване на обучението. Специалистът, обучаван на място финансирано от държавата, ще може при промяна в обстоятелствата да иска от министъра определяне на друго лечебно или здравно заведение, където да продължи да работи. По този начин се постига по-голяма гъвкавост при изпълнението на задължението на специалиста, съобразена с динамичните житейски промени и се избягва строгият административен подход, несъобразен с индивидуалните нужди и специфични обстоятелства. 
    С промените се дава възможност на висшите училища да приемат чужденци на свободните места, останали след провеждане на конкурсите. Определят се и резервни места за чужденци в размер на 10 на сто от общия брой на всички места за специализанти. По този начин висшите училища ще имат възможност да приемат повече чужденци при наличие на достатъчно кандидати, което ще увеличи приходите на висшите училища, без обаче да се засягат интересите на българските граждани. 
     Следва да се отбележи, че с цел защита на интересите на специализантите в областта на здравеопазването в последните години са извършени редица нормативни промени по предложение на Министерството на здравеопазването: 
    - регламентирано е времето за обучение за придобиване на специалност да се зачита за трудов стаж; - регламентирано е специализантите да се осигуряват за всички осигурени социални рискове като в тази връзка са изменени и редица подзаконови нормативни актове. По този начин специализантите, обучаващи се въз основа на договор за обучение, имат същите осигурителни права като работещите по трудов договор, като в същото време договорът за обучение отразява спецификата на обучението за придобиване на специалност в системата на здравеопазването; 
    - регламентирано е минималното възнаграждение, което следва да получават всички специализанти за извършена лечебно-диагностична дейност и/или медицински и здравни грижи – в размер на 2 минимални работни заплати за страната месечно; 
    - регламентирано е, че в договора за обучение се определя продължителността на практическото обучение на специализантите в съответствие с изискванията на Кодекса на труда, условията и реда за ползване на платен годишен отпуск от специализанта (от 20 до 30 работни дни), условията и реда за получаване от специализанта на допълнително възнаграждение от паричните средства на лечебното заведение. Министърът на здравеопазването е утвърдил образец на договор за обучение – по този начин правата и задълженията на страните в процеса на обучение са детайлно регламентирани като правата на специализантите са защитени в максимална степен; 
    - с цел стимулиране придобиването на специалности, при които се очертава недостиг на специалисти е регламентиран прием на специализанти на места, финансирани от държавата, с конкурс по документи по определени специалности – Обща и клинична патология, Спешна медицина, Инфекциозни болести, Анестезиология и интензивно лечение, Педиатрия; 
    - регламентирано е висшите училища да обявяват конкурси за местата за специализанти в тримесечен срок от утвърждаването им. В 6-месечен срок висшите училища обявяват втори конкурс за останалите незаети места за специализанти. С въвеждането на срокове се създава яснота относно процеса на кандидатстване за обучение за придобиване на специалност и възможност за по-пълно заемане на утвърдените места; 
    - регламентирано е висшите училища да осигуряват качеството на обучението за придобиване на специалност чрез вътрешна система за оценяване, поддържане и развитие на качеството на обучението, която включва и проучване на мнението на специализантите най-малко веднъж годишно. 
    В заключение следва да се отбележи, че за последните 5 години министърът на здравепоазването е утвърдил 10 123 места за лекари – специализанти, от които 2015 места, финансирани от държавата. Посоченият брой утвърдени места за лекари – специализанти надвишава значително броя на завършилите лекари за последните 5 години. Следователно не би могло да се твърди, че липсата на места за специализанти е пречка пред професионалното развитие на младите лекари. 
    В заключение бих искала да Ви уверя, че в Министерството на здравеопазването се обсъждат и анализират непрекъснато възникналите проблеми и трудности по отношение обучението за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и се търсят оптималните решения. Важно е да се отбележи, че нормативната уредба, регламентираща придобиването на специалност следва да срещне и удовлетвори интересите и потребностите на различни страни – на специализантите, на висшите училища, на лечебните заведения и не на последно място на обществото.

Сподели в: