Върни се горе

ОТНОСНО: Разрешения за продажба на лекарствата Dapsonе, Disulon и Avlosulfon


1.06.2012 г.

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМА Г-ЖО ХРИСТОВА,

Към настоящия момент в Република България няма разрешени за употреба лекарствени продукти със следните търговски наименования: Dapsonе, Disulon и Avlosulfon. И трите лекарствени продукта съдържат активно вещество dapsone  и са предназначени за лечение на лепра, херпетиформен дерматит и други тежко протичащи дерматози, профилактика на малария и на пневмония, причинена от Pneumocystis carinii при HIV-позитивни пациенти.
Условията и реда за лечение на пациенти с неразрешени лекарствени продукти са уредени в Наредба 10/17.11.2011г. за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти, както и за условията и реда за включване, промени, изключване и доставка на лекарствени продукти от списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, издадена на основание чл. 9 и чл. 266а от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.
 Съгласно посочената наредба неразрешени за употреба лекарствени продукти се предписват единствено с протокол от комисия от трима лекари от съответното лечебно заведение за болнична помощ, поне един от които е с призната специалност по профила на заболяването. Протоколите се съставят в три екземпляра и са валидни за срок от три месеца. Ръководителят на лечебното заведение за болнична помощ определя със заповед състава на комисията и утвърждава протоколите. Доставката на съответния лекарствен продукт се осъществява от търговец на едро с лекарствени продукти, след утвърждаването на протокола от Изпълнителната агенция по лекарствата.
По информация на Изпълнителна агенция по лекарствата, доставки на цитираните лекарствени продукти са осъществявани многократно по специална поръчка на лечебни заведения за болнична помощ и след получено разрешение от Изпълнителна агенция по лекарствата по реда на Наредба 10/17.11.2011г..
В случай, че желаете да Ви бъде предоставена допълнителна информация и да бъде извършена проверка, относно сигналите постъпили до Вас, Министерство на здравеопазването следва да разполага с конкретни данни за рецептите и медицинските специалисти, предписали лекарствените продукти. 
     

Сподели в: