Върни се горе

ОТНОСНО: Намаляване на средствата за работа на общопрактикуващите лекари в населени места - центрове на практики с неблагоприятни условия


29.06.2012 г.


УВАЖАЕМА Г-ЖО ЦАЧЕВА, 
УВАЖАЕМА Г-ЖО МАНОЛОВА, 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,   

Във връзка със зададения въпрос относно средствата за работа на общопрактикуващите лекари в населени места – центрове на практики с неблагоприятни условия, Ви информирам следното: С Постановление № 366 от 27.12.2012 г. на Министерския съвет, на основание чл. 55е, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване са приети методики за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от същия закон. Според тези методики изпълнителят на първична извънболнична медицинска помощ има право на допълнително заплащане за работа на практики в населени места с неблагоприятни условия в случаите, когато населеното място, в което е регистриран адресът на лечебното заведение/практиката отговаря на критериите, обуславящи го като неблагоприятно. Месечните суми, заплащани от НЗОК за работа на практики в населени места с неблагоприятни условия се определят от управителя на НЗОК, съгласно методика. През 2012 г. НЗОК заплаща месечните суми на общопрактикуващите лекари, които работят в практики с неблагоприятни условия, съгласно утвърдена с решение № РД-НС-04-7/31.01.12 г. на Надзорния съвет на националната каса Методика за определяне на месечното заплащане за работа в населени места – центрове на практики с неблагоприятни условия, на изпълнители на първична извънболнична медицинска помощ за 2012 г. Методиката определя обективни критерии за разпределение на средствата за работа при неблагоприятни условия на общопрактикуващите лекари, а именно отдалеченост на практиката от друго лечебно заведение, трудна достъпност, разпръснатост на практиката (амбулатория, обслужваща две и повече населени места), обслужван контингент и екологична замърсеност на района, като оценява съответната им тежест. За всяко населено място се определя сумарен брой точки от петте критерия. Промяната в Методиката за 2012 г., спрямо действалата през предходната година, се изразява във формирането на стойността на една точка. Тя се определя след обобщаване на предложенията от директорите на РЗОК за населени места – центрове на практики, като съотношение на сумата от общия месечен размер на средствата и общия брой точки на практиките, определени като неблагоприятни за всички РЗОК. Методиката постига справедливо разпределение на средствата по региони. Премахнат е дисбаланса населените места с еднакъв брой точки, определени като неблагоприятни от различните региони, да получават различни суми. Във връзка с получени сигнали за проблеми с разпределянето на средствата за неблагоприятни практики, в НЗОК е била сформирана работна група на експертно ниво с представители от НЗОК и БЛС за разглеждане на правилата, при които се определят средствата, заплащани на ОПЛ за работа при неблагоприятни условия. Предвид спецификата на регионите е било решено като целесъобразно да бъдат проведени срещи по места между РЗОК и регионалните колегии на БЛС. На тези срещи са били преразгледани населените места, определени като неблагоприятни и критериите, определящи ги като такива. След приключване на срещите между РЗОК и РК на БЛС, в НЗОК е постъпи информация за постигнатите договорености и предложение за включване на някои допълнителни населени места в списъка. Разчетите на НЗОК показват, че резервът по методиката може да бъде използван за допълнително определените населени места, без това да надхвърли разчетените в годишен план средства за неблагоприятни практики.

Сподели в: