Върни се горе

ОТНОСНО: Въвеждане на диагностично свързаните групи в здравеопазването


29.06.2012 г.


УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ Г-ЖО МАНОЛОВА,
Във връзка със зададения въпрос относно въвеждане на диагностично-свързаните групи в здравеопазването, Ви информирам следното:
Бих желала най-напред да Ви припомня, че историята на въвеждане на ДСГ в България е от много отдавна:стартира още през 1995г. с първи пилотен проект, през 2001г.- втори пилотен проект, 2004г. – обучителна програма, 2005г. – оборудване на болничните заведения с хардуер, 2006г. – със специализиран софтуер, в края на 2009г. завършва със софтуерната готовност на болниците за предаване на електронен отчет. Едва в началото на мандата на ГЕРБ обаче бяха поставени, планирани и реализирани действително реални стъпки по въвеждането на ДСГ. Беше начертана програма за тяхното въвеждане, както и реализирани конкретни основополагащи стъпки: - избор на класификационна система на база на сравнение на основните характеристики на най-използваните системи в света, като беше избрана австралийската система AR-DRG v.6.0; - закупуване правата за избраната класификационна система с право за нейното развитие и адаптация за страната и софтуерен продукт за групиране на пациентни записи – както е известно в края на 2011 година бе закупен лиценз за Австралийския групер; организация на целия процес от специализирана от специализирана Дирекция в НЦОЗА; инсталиран е купеният софтуер /групер/ чрез лиценза осигурен от Австралийското министерство на здравеопазването; и е прехвърлена цялата база данни с пациентски записи за последните години от НЗОК – 2006г-2011г., групирани са данните от лечебните заведения през 2011г.
През настоящата година повече от 80 % от болничните лечебни заведения участват в преоцеса на централизирано събиране на данни.
Съгласно разработената пътна карта за внедряване на ДСГ в България, адаптация на системата за договаряне съобразно избраната класификационна система и начин на заплащане е възможно да се извърши до края на 2014 година.
Едновременно с това се извършват редица много специфични дейности като – превод на диагнози и процедури, анализиране на алгоритми за групиране, превод на ръководства и създаване на собствено ръководство за обучение на кодировчици, създаване и внедряване български вариант за преминаване от по-ниски версии на МКБ 10 към по-високите версии – тази за 2011г. До края на годината се предвижда след адаптирането на групера да бъдат изчислени относителните тегла и съответно болничната и национална базисна стойност. Работи се и е готов проекта на Наредба № 10 по ЗЗ, с цел приложението на ДСГ по събиране на медико-статистическата и финансово-икономическата информация от лечебните заведения за болнична помощ.
Изключително необходимо е преовеждането на планираното обучение на кадрите, тъй като вече е изминал голям срок от предходното обучение през 2004г. и голяма част обучените кадри вече не са налични.
Т.е. има много дейности, които логично следват тези, които МЗ извършва тази година и могат реално да се случат през 2013,2014г. и т.н.
В заключение бих казала, че са създадени основните организационни и технически условия, необходими за въвеждане на първите етапи при прилагането на ДСГ в кратки срокове (12-18 месеца), но за въвеждане на ДСГ следва да се извършат и изменения на ЗЛЗ, ЗЗ, ЗЗО, много наредби, описващи информационните потоци, изчисляването на относителните тегла и съответните финансови разчети, договарянето върху изчислениите относителни тегла, формирането на Национална базисна стойност и съответните болнични базисни стойности, поради което считам, че възможното стартиране на процеса е в рамките на 2-3 години – до края на 2014 година. Нормалното функциониране на системата на ДСГ може да стартира в началото на 2015 година, като през следващите 5 години – до 2020г., същата трябва ежегодно да се анализира и актуализира.

Сподели в: