Върни се горе

ОТНОСНО: Цели на Министерството на здравеопазването през 2011 година   
06.07.2012 г.   

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЦАЧЕВА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МАНОЛОВА,   

    Във връзка с поставения от Вас въпрос, свързан с целите на Министерството на здравеопазването през 2011 година, предоставям на Вашето внимание следния отговор: 
   В съответствие с чл. 33а от Закона за администрацията Министерството на здравеопазването е разработило цели за 2011 година. Те са свързани основно с приоритетните насоки на функционална компетентност на Министерството: медицински дейности, обществено здраве и лекарствена политика. Целите са отчетени по следните индикатори за самооценка, посочени от Министерския съвет: напълно постигната цел /100 %/; задоволително постигната цел /50 и над 50 %/; незадоволително постигната цел /под 50 %/. 
    В областта на медицинските дейности са поставени цели, свързани като цяло с развитие на модела на здравно осигуряване, преструктуриране и оптимизиране на болничния сектор, подобряване на организацията на медицинската помощ при спешни и неотложни състояния, въвеждане на система за атестиране на директорите на ЦСМП, определяне на оптимален статут на лечебните заведения, съобразен със здравно - демографските реалности и с потребностите от медицински услуги за съответния регион, насърчаване на раждаемостта, оптимизиране на структурите на териториалните експертни лекарски комисии и Националната експертна лекарска комисия, гарантиране на качество и безопасност на трансплантациите, осъвременяване на следдипломната квалификация на лекарите и др. 
    Най – общо администрацията е отчела тези цели като задоволително постигнати. Като напълно постигнати цели например се отчитат насърчаване на раждаемостта поради покриване на част от разходите на семействата за лечение на стерилитета и инвитро зачеване, както и въвеждане на система за атестиране на директорите на центровете за спешна медицинска помощ, поради стартиране на практическите дейности в тази област.  Като незадоволително изпълнени са приети дейностите по развитие на спешната помощ, оптимизиране на структурите на териториалните експертни лекарски комисии и Националната експертна лекарска комисия, осъвременяване на следдипломната квалификация на лекарите и др., тъй като тези дейности не са извършвани ефективно.    
    В областта на общественото здраве са поставени основно цели, свързани с намаляване негативното влияние на фактора шум върху здравето на населението, ограничаване на рисковите фактори за здравето, свързани с тютюнопушенето, създаване на условия за контрол и недопускане на електомагнитни полета, превишаващи пределно допустимите, ограничаване на рисковите фактори за здравето, свързани с нездравословното хранене и др. 
   В тази област администрацията е отчела поставените цели по-скоро като незадоволително постигнати. Като напълно постигнати цели в тази областта на общественото здраве например се отчита намаляване негативното влияние на фактора шум върху здравето на населението, тъй като са създадени условия за това чрез приемане и утвърждаване на стратегически карти за шум.   
    В областта на лекарствената политика са поставени цели, свързани основно с разработване и въвеждане на ясни правила, регламентиращи съставянето на реимбурсен и позитивен списък на лекарствените продукти и изграждане на прозрачна система на ценообразуване и заплащане на лекарствени продукти с публични средства, гарантиращи достъп до лекарствена терапия на пациентите. В началото на 2012 година администрацията е отчела тези цели като напълно постигнати. 
    Като министър на здравеопазването, поел ръководството на Министерството на здравеопазването през 2012 година считам за по-обективна констатацията, че през 2011 г. целите на Министерството в областта на лекарствената политика не са достатъчно ефективно постигнати на практика, поради което още при встъпването си в длъжност заявих като свой приоритет работата в тази област.
,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Сподели в: