Върни се горе

ОТНОСНО: Натрупани задължения на лечебните заведения в т.ч. просрочени към настоящият момент и мерки за тяхното финансово оздравяване   

06.07.2012 г.   

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЦАЧЕВА,
 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МАНОЛОВА, 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,     
       
    Във връзка с поставения въпрос относно дълговете на лечебните заведения за болнична помощ /ЛЗБП/ по данни към 31.05.2012г. в министерство на здравеопазването, ви предоставям следната информация:
  
    Общият размер на задълженията на ЛЗБП в страната държавни и общински е в размер на   347 411 х.лв. 
   Просрочените задължения на тези лечебни заведения към същият период са 88 380 х.лв. 
    От тях задълженията  само на държавните ЛЗБП са в рамките на 283 688 х.лв., като просрочените  такива към същият период са  54 392 х.лв. 
    Задълженията на общинските  ЛЗБП към 31.05.2012г. са в размер на 63 723 х.лв., като размера на просрочените  такива за същият период е  33 988 х.лв.
   Ръководството на министерство на здравеопазването предприема мерки за подобряване на финансовото състояние на ЛЗБП.Това се изразява както със запознаване на наследеното такова през всички предходни години така и с анализ на натрупаните задължения по видове и причините за тях. 
   Установеният проблем относно естеството на генериране на задължения в болничната помощ е комплексен, такъв е и подхода на ръководството на министерство на здравеопазването за мерките за стопиране на темповете на натрупване и поетапното му овладяване и ритмично намаляване. 
     Основни генерални разглеждани моменти са финансирането на ЛЗБП, най вече в частта за обективното остойностяване на разходите на лечебната дейност и съпътстващите разходи на болниците от една страна и отпималното ефективно и ефикасно разходване на средствата от мениджърските екипи на ЛЗБП.

Сподели в: