Върни се горе

ОТНОСНО: Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Руската федерация за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука   

06.07.2012 г.                    

УВАЖАЕМА Г-ЖО ЦАЧЕВА,
 
УВАЖАЕМА Д-Р ШАРКОВ, 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА
НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,              

    В отговор на Вашия въпрос относно Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Руската федерация за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука Ви уведомявам следното:
 
    През м. април 2011 г. между здравните министерства на Република България и Руската федерация окончателно бе съгласуван текстът на ново Споразумение за сътрудничество в областта на здравеопазването. Целта на новия договорен документ е да отмени действието на старата здравна спогодба, подписана през 1995 г. и да адаптира правната база на двустранните отношения към съвременното здравно законодателство на Република България.  
   Проектът на Споразумение бе одобрен с решение № 358 от заседание на Министерски съвет от 26 май 2011 г. Подписването му, бе планирано за 65-та сесия на Всемирната асамблея на здравеопазването в Женева, но не се осъществи поради отмяна на визитата в Женева на ръководителя на руската делегация, Заместник-министър на здравеопазването и социалното развитие на Руската Федерация г-жа В.И.Скворцова, поради сформиране на ново руско правителство. Очаква се бъдещ удобен момент за подписване на Споразумението.   
   Проектът на Споразумение между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука не предвижда договорености за взаимно признаване на професионални квалификации по медицински професии и/или специалност в системата на здравеопазването. Признаването на професионална квалификация по медицинска професия и на придобита специалност в системата на здравеопазването ще продължи да се извършва при условията и по реда на действащото в Република България и Руската федерация законодателство. 
    Съгласно действащото българско законодателство гражданите на трети държави (включително на Руската федерация), придобили професионална квалификация по медицинска професия и/или специалност в системата на здравеопазването в трета държава (включително в Руската федерация) могат да упражняват медицинска професия и/или специалност в системата на здравеопазването в Република България след успешно полагане на изпит. Изпитът за упражняване на регулирана медицинска професия включва държавните изпити, определени в единните държавни изисквания за придобиване на съответната медицинска професия, а изпитът за упражняване на специалност в системата на здравеопазването включва държавния изпит за специалност по чл. 180, ал. 3 от Закона за здравето. Условията и редът за допускане и явяване на посочения изпит са определени с Наредба № 4 от 27.05.2011 г. за условията и реда за допускане и явяване на изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3 от Закона за здравето на граждани на трети държави, придобили професионална квалификация по медицинска професия и/или специалност в областта на здравеопазването в трета държава. 
    Освен полагане на изпит, задължително условие за упражняване на медицинска професия на територията на Република България от граждани на трети държави е владеенето на български език и професионалната терминология на български език, установено по ред, определен с наредба на министъра на образованието, младежта и науката и министъра на здравеопазването.

Сподели в: