Върни се горе

Относно: Извършени нарушения в МБАЛ Русе АД   

06.07.2012г.   

УВАЖАЕМА Г-ЖО ЦАЧЕВА,
 
УВАЖАЕМА Г-Н МИКОВ,
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,   

    Във връзка със зададения въпрос, относно извършени нарушения в МБАЛ Русе АД, ви    информирам: 
   В периода 29-31.05.2012г., съобразно нормативно определените компетенции, контролните органи на НЗОК извършиха проверка в „МБАЛ Русе“ АД, съвместно с експерти на РЗОК и НЗОК. Проверка е извършена за периода -цялата 2011 г. и първото тримесечие на 2012г. , вкл. и на документацията на лицата Румяна Иванова и Севдалин Романов, за които имаше сигнали в пресата. 
   За да има яснота по отношение изпълнението на клинична пътека №205 „Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции“ ще си позволя да Ви представя в резюме основните изисквания при които тя се изпълнява и може да бъде отчетена като такава пред НЗОК. Това е оперативна пътека в която ясно са фиксирани кодовете на „оперативните процедури“ които следва да се извършат  и те са по МКБ 9КМ/за яснота това е международна класификация на болестите 9 ревизия „КМ“ за процедури, тъй като за болестите е МКБ Х/. Има и „терапевтични процедури“ по МКБ 9КМ, които също имат съответни кодове - напр. съотносими към случая са  в клинична пътека №7 „Болести на черепно-мозъчните нерви, на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми“ в която има посочени четири кода на терапевтични процедури – инжекция на антибиотик, на стероид, йонофореза, инжекция или инфузия на друго лечебно профилактично средство, което означава, че въпрос на медицинска преценка е дали да се прилага някоя от тях. 
    Понякога в клиничните пътеки има условие в „забележка“ в кои случаи  се счита за изпълнена, защото възможните, посочени в пътеките оперативни, диагностични и терапевтични процедури са много на брой, лекуващите лекари имат право на избор според състоянието на пациента. Това условие е въведено за да се гарантира на пациента достатъчност на комплексното лечение. В случая в клинична пътека №205 от началото на 2012г. има условие, че пътеката се счита за изпълнена ако е извършена една основна оперативна процедура по МКБ 9КМ,  и не се приема за изпълнена ако е приложена друга „основна“ процедура по МКБ 9 КМ „състояща се в озонотерапия със или без стероиден блок“. Това условие само по себе си предполага, че озонотерапията се счита също за основна процедура по МКБ 9 КМ, допуска се  при лечението по пътеката, но при условие, че има и „оперативна процедура“. Отново подчертавам, че условието не е съществувало през 2011 г., т.е. била е допустима озонотерапията, без условие за друг вид оперативна интервенция. Ето защо, при проверката на НЗОК е проследено в медицинската документация, дали има налична „оперативна интервенция“, независимо дали е извършвана озонотерапия. 
    При проверката е установено че в историите на заболяването за посочения период фигурира описание  на оперативна интервенция „ексцизия на интервертебрален диск и последваща деструкция, извършени под рентгенов контрол“ – код по МКБ 9 КМ 80.51., което е достатъчно условие за отчитане на клиничната  пътека, т.е.  не са констатирани нарушения на диагностично-лечебния алгоритъм, вкл. при посочените две лица. 
     В болницата са констатирани други, не в тази връзка нарушения на работата с медицинска документация, за което на лечебното заведение е съставен констативен протокол  и акт за установяване на административно нарушение. 
    Успоредно с проверката извършихме справка за метода на лечение с озонотерапия –перкутанна нуклеотомия. Методът дава много добри резултати в 80-90% и намалява размерите на дискови хернии, както и постига „трайна ремисия“ на заболяването с отзвучаване на болката. Има значителни предимства пред други оперативни методи и те са в полза на пациента – редуцира се травмата на гръбначната мускулатура, увредата на костните структури, липсва кръвозагуба, има съкратено време на възстановяване на пациента. Този метод се практикува успешно в 16 лечебни заведения в страната и е утвърден в медицинската практика в рамките на специалността неврохирургия.

Сподели в: