Върни се горе

ОТНОСНО: Контрол на Министерство на здравеопазването върху дейността на държавни служители с фармацевтични компании   

05.10.2012 г.     
          
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЦАЧЕВА,
             
УВАЖАЕМИ Д-Р ШАРКОВ,
 

    Във връзка с постъпил въпрос от д-р Ваньо Шарков – народен представител от политическа група на Синята коалиция относно „Контрол на Министерство на здравеопзването върху дейността на държавни служители с фармацевтични компании“, Ви информирам: 
     В Решението на американското министерство на правосъдието се твърди, че от 1999 г. до 2005 г. Pfizer HCP Bulgaria, чрез своите дистрибутори в България е платила за вътрешни и международни пътувания на лекари, работещи в държавни лечебни заведения с цел предписване на Пфайзер продукти. Насърчителните екскурзии включват образователна подготовка и развлечения.  За участието в тези медицински конференции, лекарите обещават да използват продукти на ПфайзерСлужителите на компанията са предприели всички необходими действия, за да прикрият истинската същност на тези сделки, като неточно записване основанието за съответните транзакции като плащания за образователна или благотворителна подкрепа. 
    Министерство на здравеопзването счита, че поставените въпроси касаят установяването на състави на престъпления по Наказателния кодекс и са от компетентността на разследващите в страната органи. 
    Независимо от това Министерство на здравеопзването извърши проверка за участието на служители на министерството.   
По първа точка:Здравното министерство извършило ли е проверка по този случай и какви са резултатие от нея?” 
    Министерство на здравеопазването няма право да контролира участието на лекари в медицински конференции, чийто финансиране не е от бюджета на лечебните заведения – търговски дружества.          
    Министерство на здравеопазването извърши проверка по счетоводни данни и установи, че  от Pfizer HCP Bulgaria не са постъпвали приходи от дарения.   
По втора точка: “Има ли установени други такива случаи?“ 
В Министерство на здравеопазването няма данни за установени други такива случаи.   
По трета точка: „Какви практики използва здравното министерство, за да установява подобни отношения между служителите на министерство и фармацевтични компании?“ 
    Инспекторат извърши проверка относно срока на подаване и наличие на промени в имотното състояние на служителите на Министерство на здравеопазването и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването, отразено в декларациите по чл.29 от Закона за държавния служител и чл.107а от Кодекса на труда. Установи се, липсата на декларирани данни за получаване на доходи от Pfizer HCP Bulgaria. 
    В тази връзка и  с цел осъществяване на ефективен контрол от Инспекторат по отношение на подадените декларации от задължените лица Министерство на здравеопзването предприе действия за създаването на електронен регистър (уеб – базиран) на подадените декларации по чл.29 от Закона за държавния служител и чл.107а от Кодекса на труда от служителите на Министерство на здравеопазването и ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването. Установи се, липсата на декларирани данни за получаване на доходи от Pfizer HCP Bulgaria. 
    В изпълнение на контролните си функции, Инспекторат извърши проверка на подадените декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за служителите на Министерство на здравеопазването и за ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването и не установи данни за конфликт на интереси. 
    Държавните служители в Министерство на здравеопазването, включително и през периода 1999 г. -2006 г., нямат правомощия за изписване на лекарствени продукти. Лицата, които имат право да предписват лекарствени продукти са нормативно определени.

Сподели в: