Върни се горе

ОТНОСНО: Вписана промяна в капитала на „Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания-Шумен” ООД   

05.10.2012 г.               

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЦАЧЕВА,
 
УВАЖАЕМИ НАРОДНИ  ПРЕДСТАВИТЕЛИ,          

   Във  връзка  с  получено  в  Министерство на здравеопазването писмо  с поставени въпроси към министъра на здравеопазването относно вписано увеличение на капитала и записване на нови дялове от държавата като съдружник в „Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания-Шумен” ООД („СБАЛПФЗ-Шумен” ООД), Ви информирам следното по конкретните въпроси:
        
    Въпрос № 1 – Кое налага предпр
иетите от Вас действия по увеличаване на капитала на дружеството в полза на Министерство на здравеопазването след като през 2009г. то вече е получило 51% от дяловете му вследствие направена инвестиция от 5 000 000 лв.?      
    С нормата на § 66 , ал.2 от Закона за държавния бюджет на Р България за 2009г. се предвижда предоставяните от бюджета средства на лечебни заведения - търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала за капиталови разходи да се отразяват като увеличение на капитала им. В този смисъл, в изпълнение на закона, Министерство на здравеопазването е длъжно да защити държавният интерес като поиска увеличение на капитала и записване на нови дялове с размера на предоставените средства за капиталови разходи. Съгласно цитирана разпоредба  капиталът на лечебното заведение се увеличава със стойността на предоставените от бюджета средства за капиталови разходи на съответното лечебно заведение, като държавата записва нови дялове. Получените от държавата дялове, които към момента на прехвърлянето им и приемането й за съдружник са съставлявали 51 на сто от капитала на СБАЛПФЗ-Шумен” ООД, не са получени вследствие на направената инвестиция от 5 000 000 лв. Инвестицията е направена след като държавата вече е станала съдружник. Тази инвестиция не би могла да се счита като  еквивалент за  безвъзмездно получените дялове от държавата, които съгласно дружествения договор са 3 111 дяла с номинална стойност 10 лв. (т.е. общата им стойност е 31 110 лв.).      
    Въпрос № 2 – Не считате ли, че по този начин община Шумен неоснователно се лишава напълно от правото на собственост върху едно лечебно заведение от стратегическа важност за целия регион?
      
    След увеличението на капитала и на дяловото участие на държавата, Община Шумен вече притежава 0,6 на сто от капитала на лечебното заведение, но броя на притежаваните от нея дялове остава същия и не е променен – 2 989 дяла с номинална стойност 10 лв. всеки един от тях. В този смисъл тя по никакъв начин не е лишена от правата, които има като съдружник, независимо от намаленото й дялово участие в капитала. Имайки предвид изключително лошото финансово състояние на дружеството през последните две години, Община Шумен не е извършила конкретни действия, които да доведат до заключението, че счита това лечебно заведение за стратегическо и важно за целия регион.
     
    Въпрос № 3 – какви са намеренията на Министерство на здравеопазването относно бъдещето на „Областния диспансер за пневмофтизиатрични заболявания със стационар – Шумен” ЕООД? 
Забележка: (тук най-вероятно се има предвид „Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания-Шумен” ООД)      
    Министерство на здравеопазването като съдружник счита, че „СБАЛПФЗ-Шумен” ООД следва да бъде прекратено чрез ликвидация , предвид непрекъснато влошаващите се финансови показатели,  трупането на просрочени задължения и намаляване на обслужваните пациенти. Министерство на здравеопазването е предприело необходимите действия за да осигури адекватна медицинска помощ на населението от Област Шумен по отношение на пневмофтизиатричните заболявания, като тази дейност ще бъде извършвана от „Многопрофилна болница за активно лечение-Шумен” АД, на която са осигурени средства за привеждане в съответствие с всички нормативни изисквания по отношение
лечението на пневмофтизиатричните заболявания, включително и лечение на болните от туберколоза.

Сподели в: