Върни се горе

ОТНОСНО: Политиката на МЗ за лечението на пациентите с онкологични заболявания през 2012 г.               

05.10.2012 г.

УВАЖАЕМА Г-ЖО ЦАЧЕВА,
 
УВАЖАЕМА Г-ЖО МАНОЛОВА, 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,   

  Министърът на здравеопазването регулира политиката за профилактика, диагностика, лечение, диспансеризация, осигуряване на съвременни и достъпни лекарства за пациенти с онкологични заболявания чрез издаване на подзаконови нормативни актове, въз онова на които НЗОК осъществява реализацията на политиката. 
   В тази връзка се очертават няколко направления, по които се гарантира лечението на болните с онкологични заболявания и които са намерили отражение в нормативните актове: 
I. Гарантиране на дейностите по активно лечение и диспансерно наблюдение,  в това число наблюдение и контрол след лекарствено лечение  
   С направеното в края на 2011 г. изменение на Наредба № 40 за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК беше създадена предпоставка за оптимизация на процеса на болничното обслужване на пациентите, като беше въведено понятието „клинична процедура“. Активното лечение чрез химиотерапия вече може да се провежда по процедурата „системно лекарствено лечение”, за което не е нужно пациентът да бъде хоспитализиран. Същият може да посещава лечебното заведение в рамките на деня (до 12 часа), за да му бъдат извършвани вливанията. Съществуващите клинични пътеки бяха запазени с добавено условие за минимален престой от три дни, с което се гарантира обслужването на по-тежко болните и на болните за химиотерапия от други населени места. 
    С други две клинични процедури – „диспансерно наблюдение“ и „проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на домашно лечение с перорална противотуморна терапия“ се гарантират различни по вид и обем пакети от изследвания и прегледи, необходими в различните етапи от проследяването на онкоболните, като с цел защита на пациентите с наредбата се набелязват елементите на всяка процедура. 
II. Гарантиране на лекарствата за извънболнично и болнично лечение
   Лекарствените продукти за основното лечение на онкозаболяванията, осъществявано по клинични процедури и клинични пътеки в болници и в КОЦ се заплащат от НЗОК извън стойността на клиничната пътека и клинична процедура за химиотерапия. Наредба № 40 даде възможност на НЗОК да договаря отстъпки от стойността им. Касае се за противотуморните лекарствени продукти, еритро- и гранулоцитни колонистимулиращи фактори и бифосфонати, включително за перорално лечение. Другите лекарствени продукти за състояния/усложнения, произтичащи от основното заболяване или лечение са включени в стойността на съответните клинични процедури. Лекарствените продукти за лечение на пациенти с онкологични заболявания са включени в Приложение№ 2 на Позитивния лекарствен списък. 
  С изменение и допълнение на Наредба № 38 за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение НЗОК заплаща се включиха и онкологичните заболявания. По реда на тази наредба могат да се заплащат обезболяващи лекарствени продукти, лекарства за перорална прицелна противотуморна терапия, перорална химиотерапия и поддържаща хормонотерапия, и др. Редът за отпускане на лекарствените продукти е чрез аптека за продажба на лекарства на граждани по рецепта и протокол на НЗОК, като заплащането е от НЗОК. 
   Видно от изложеното са създадени нормативни предпоставки за разширяване на достъпа на пациента до пероралните лекарства както в болничната, така и в извънболничната помощ, което не беше възможно преди прехода към финансиране от НЗОК. Също така са създадени предпоставки и за договаряне на отстъпки от цените от НЗОК за лекарствата за лечение на онкологичните заболявания.
III.Гарантиране на качество на лечебно-диагностичния процес 
   Политиката на МЗ по отношение на пациентите с онкологични заболявания включва и утвърдените медицински стандарти по различни специалности, с които са определени изискванията към структурата, персонала, квалификацията, оборудването и организацията на работата в структурите, в които може да се осъществява медицинското обслужване на пациенти с онкологични заболявания. 

Сподели в: