Върни се горе

ОТНОСНО: Сключване на Колективен трудов договор в здравеопазването   

05.10.2012 г.    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЦАЧЕВА,
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, 
УВАЖАЕМА Г-ЖО МАНОЛОВА,   

    Във връзка с Ваш въпрос, постъпил в Министерство на здравеопазването с вх. № 02-01-174/18.07.12г. за мерките, които ще се предприемат за сключването на Колективния трудов договор в здравеопазването, Ви информирам следното: 
    Колективният трудов договор в отрасъл „Здравеопазване” 2012г. се подписа на 9 август 2012г. Вярно е, че се отложи на 10.07.2012г. поради обстоятелството, че  в последния момент председателя на Асоциацията на работодателите в здравеопазването внесе нов текст. Съвсем логично е, че предложението следваше да бъде обсъдено и дискутирано, защото нашата цел винаги е подчинена на мисията  да се удовлетворят интересите на медицинските специалисти, но при запазване на финансовата стабилност на лечебните заведения. Считам, че отлагането от един месец е твърде кратък период, в който благодарение на нашите срещи и дискусии постигнахме добър успех. Министерство на здравеопазването предложи нов механизъм – Отрасловият съвет в сектор здравеопазване да разглежда отделно всяко лечебно заведение, което няма финансова възможност за въвеждане на новите начални основни заплати и увеличението на допълнителните трудови възнаграждения. Този механизъм беше приет единодушно, защото гарантира прозрачност, широка дискусия и решения, които следва да удовлетворяват и работодателите и медицинските специалисти. Считам, че той е предпоставка за обективни процеси при формиране на възнагражденията на медицинските специалисти. 
    С влизането в сила на Колективния трудов договор се увеличават между 10 и 20 процента началните основни месечни заплати на персонала, зает в лечебните заведения. Те са разпределени по няколко категории персонал и по видове лечебни заведения. Предвижда се и увеличение на допълнителното заплащане за нощен труд от 0,50 лв. на 1 лв. на час, както и заплащането за разположение от 0,20 лв. на 0,50 лв. В случай на спор в лечебното заведение относно изпълнение на клаузите по КТД, страните ще се обръщат към Отрасловия съвет, който ще се произнася по всеки конкретен случай.

Сподели в: