Върни се горе

ОТНОСНО: Въпрос за политиката на Министерство на здравеопазването за финансиране на болници в отдалечени, планински и полупланински райони     

05.10.2012 г.   

УВАЖАЕМА Г-ЖО САХЛИМ,
 
УВАЖАЕМИ Г-Н АГУШ,   

    Вашият въпрос относно финансирането на болници в отдалечени, планински и полупланински райони може да се разглежда в два аспекта:         
    Правен аспект:
           
1.Министерство на здравеопазването може да предоставя на лечебните заведения – общински болници в трудно достъпни и/или отдалечени райони субсидия по реда на чл. 106, ал.3 от Закона за лечебните заведения в рамките на средствата, предвидени за тази дейност в бюджета на Министерството и след подписване на допълнително споразумение. Съгласно текста това може да става по предложение на Националното сдружение на общините в Република България, по критерии и ред, определени в методика на Министъра на здравеопазването, съгласувана с Министъра на финансите.
      2. През последните три години 2010 - 2012 г. Министерство на здравеопазването не е предоставяло субсидия на лечебни заведения, намиращи се в трудно достъпни и/или отдалечени райони, поради следните причини: 
·         Както е известно с актуализацията на бюджета на МЗ, съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г., субсидиите за болниците бяха значително намалени и до края на бюджетната 2010 г. допълнителни средства по бюджета на министерството, в частта за болниците не бяха предоставени /предвидени/. По тази причина субсидии на общинските болници в отдалечени и рискови райони за същата година не бяха преведени. 
·         През 2011г. и 2012 г. Министерство на здравеопазването субсидира държавни и общински болници за дейности, предвидени със закон или друг нормативен акт, по ред и методика, определени от Министъра на здравеопазването.        
    Вторият аспект на въпроса е медицинска целесъобразност и потребности:
        
    Многократно съм подчертавала, че
осигуряването на медицинско обслужване на населението следва да се разглежда комплексно по отношение на цялостната медицинска мрежа – спешна медицинска помощ, първична извънболнична медицинска помощ, специализирана извънболнична медицинска помощ и болнична помощ. В този смисъл анализите за потребностите се правят на тази база. В здравната политика се налагат тенденции преди всичко да се изисква необходимото качество при предоставяне на дейностите, да се върви към заплащане на извършена дейност, което МЗ извършва въз основа на ясни критерии за качество по Методиката за субсидиране на лечебните заведения, вкл. общински болници.           
     Следва да подчертаем, че през цитирания период са извършени нормативни промени които позволиха реорганизация на първичната извънболнична медицинска помощ и създаване на „дежурни кабинети“ вкл. в
 общини, които се намират предимно в селски или планински райони, с оглед осигуряване на постоянен денонощен достъп на пациента до общопрактикуващ лекар . Не следва да се пренебрегва и факта, че в този период по схема „Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации“, бяха предвидени 33 млн.лв, а за други болници, които се намират в малки общини има отпуснати  40 млн.лв. Финансирането на тези болници по Европейски проекти също е подчинено на ясни принципи да се подпомогнат тези болници, които показват наличие на възможности и ресурс.           
    Освен това,  не бива да се забравя, че през този период се извършиха нормативни промени в ЗЛЗ/31.07.2010 г./, които поставиха изисквания за определяне на критерии за качество и въвеждане нива на компетентност в болничната помощ, въз основа на което се извърши пререгистрация на всички болници в страната. След пререгистрацията  се промени картината на болничната мрежа в страната. Имаме вече реален двугодишен опит, който показва възможностите и потребностите на болниците, вкл. и на тези в  отдалечени и труднодостъпни населени места. Този опит ще бъде база за нашите  намерения през 2013 год. да финансираме на обективен принцип болници в труднодостъпни и/или отдалечени райони.

Сподели в: