Върни се горе

ОТНОСНО: Случаи на нелоялна конкуренция в клиники със сърдечно-съдови заболявания
 

26.10.2012 г.     


Уважаеми дами и господа народни представители!

Уважаеми господин Михайлов,

първо, започвам на въпроса Ви с отговор, че не Министерството на здравеопазването осигурява финансирането чрез клинични пътеки, а това става чрез договор с Националната здравноосигурителна каса – важно уточнение!

По отношение на заповедите. Заповед № РД 09153 от 21 август 2012 г. представлява пореден акт на министъра на здравеопазването за изменение и допълнение на въведено от 2002 г. от министър Финков Методично указание за определяне на критериите и лечебните заведения за болнична помощ за насочване на пациенти с остър инфаркт на миокарда за осъществяване на спешна инвазивна диагностика и интервенционално лечение. Указанието и няколко последвали заповеди за неговото изменение и допълнение са издадени на основание Закона за здравето и във връзка с Устройствения правилник на министерството.
Съгласно посочените текстове министърът ръководи Националната система за здравеопазване и контролира дейностите за осъществяване на Спешната медицинска помощ.

Със заповедта се организира осъществяването на дейността по насочване на пациенти с остър инфаркт на миокарда към инвазивна кардиологична медицинска помощ посредством Центъра за спешна медицинска помощ. Целта е осигуряване на порядък при транспортирането и на капацитет за обработването на спешните състояния. Заповедта се отнася до насочване към болнично заведение и до транспортирането на пациентите с екипи на Спешната медицинска помощ, както и на пациенти, обърнали се сами към лечебното заведение или насочени от други специалисти или лечебни заведения, като не отменят денонощното разположение на лечебните заведения във времето, извън утвърдените графици.

С административното въвеждане на график се осигурява участие на всички лечебни заведения за болнична помощ и дейност по инвазивна кардиология на територията на съответната област, обслужването и приема на пациенти по спешност. В медицинския стандарт по кардиология са заложени комплексни изисквания за гарантиране на необходимото качество за изпълнение на дейностите, в това число инвазивна диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ, независимо от собствеността на капитала.

Съгласно въведените изисквания инвазивните процедури се изпълняват в структури с трето ниво на компетентност. Включването на лечебни заведения в графика се извършва въз основа на постъпило в Министерството на здравеопазването писмено заявление от болницата, притежаваща такова ниво на компетентност. Заявената готовност се проверява от Регионалната здравна инспекция. Благодаря.

Сподели в: