Върни се горе

ОТНОСНО: Кадровата политика на Министерството на здравеопазването

11.01.2013 г.

УВАЖАЕМИ Д-Р ЖЕЛЕВ,   

    Във връзка с поставеното от Вас питане относно политиката на Министерството на здравеопазването за обезпечаване на здравната ни система за нормалното й функциониране с медицински кадри, Ви информирам: 
    Обезпечаването на системата с необходимите кадри има няколко аспекта, по които ние работим. На първо място, гарантиране потребностите от кадри като осигуреност с различни видове специалисти по отделните специалности. На второ място, обезпечаване качеството на човешките ресурси, които работят в системата на здравеопазването, и на трето – стимулиране на специалистите по различните категории работа в системата. 
    По реда на гореизложеното Ви информирам, че се извършват анализи на броя и потребностите от специалисти – лекари и медицински специалисти в извънболничната и болничната помощ, като се прави съпоставка със заложените параметри в националната и областните здравни карти, а така също и спрямо средноевропейската осигуреност. 
   Данните показват, че през 2011 г. осигуреността с лекари спрямо 2010 г. се увеличава от 37,3% – на 10 хиляди души, на 38,8% и е на нивото на средните европейски показатели. На този фон обаче са налице значителни междуобластни различия в осигуреността с лекари от 50 на 10 хиляди души в Плевен, 45,1% за София-град и 45% във Варна, и до 25,6% в област Разград, и 26,6% в област Кърджали. Осигуреността с лекари по дентална медицина нараства на 9,1 на 10 хиляди души през 2011 г. при показатели за Европейския съюз около 6,6%. През 2011 г. известно незначително намаление като брой се наблюдава при специалистите по здравни грижи, които през 2010 г. са били 47 468 души и намаляват до 47 427 души, но поради промяната в броя на населението осигуреността на 10 хиляди души процентът нараства, изчислен чисто математически, от 63,2 на 64,7. По отношение на качеството на човешките ресурси се работи в няколко направления. От една страна, медицинските стандарти определят изискванията за компетентност при упражняване на дейностите в рамките на всяка специалност на ниво извънболнична помощ и по различните нива на болничната помощ. Тези изисквания се транспонират и в изискванията на Националната здравноосигурителна каса при сключване на договорите с лечебни заведения. За медицинските специалисти има наредба за компетенциите, която определя дейностите, които извършват самостоятелно или под ръководството на лекар. От друга страна, качеството на човешките ресурси е обвързано тясно със системата на следдипломното образование. 
    В Министерството на образованието, младежта и науката се обсъждат и анализират непрекъснато възникналите проблеми и трудности във връзка с обучението и придобиването на специалност в системата на здравеопазването и се търсят оптималните решения. 
   Въведени са нормативни промени, които стимулират процеса на специализация, като например: зачитане времето за обучение за трудов стаж; осигуряване на специализантите за всички осигурени социални рискове; право на платен годишен отпуск; право на допълнително възнаграждение от паричните средства на лечебното заведение; регламентиран е прием за специализанти с конкурс по документи по ред, определен от висшите училища, на лекари, които работят в центровете за Спешна медицинска помощ по всички специалности за лекари, а също и прием по документи за специалностите анестезиология и интензивно лечение, обща и клинична патология, педиатрия, спешна медицина, инфекциозни болести и други, които наистина усещат най-остър недостиг на медицински специалисти през последните няколко години. 
  През 2011 г. утвърденият брой места за специализанти от Министерството на здравеопазването значително надхвърля броя на кандидатите за такова обучение. Специален акцент е поставен върху специалностите, при които се очертава недостиг на специалисти. Планираните средства за финансиране на обучение и за придобиване на специалност на местата, финансирани от държавата, и финансиране на обучението за придобиване на специалност „Обща медицина” от общопрактикуващите лекари за 2011 г. са в размер на 8 млн. 056 хил. лв. В нормативната уредба е обърнато специално внимание на качеството на обучението за придобиване на специалност, което се предоставя от медицинските университети и болниците, които имат право да извършват такова обучение, съгласно разпоредбите на Закона за лечебните заведения и които имат положителна акредитационна оценка.

Сподели в: