Върни се горе

Относно:  политиката на Министерство на здравеопазването по отношение на кадровата обезпеченост в структурите на
второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването


19.09.2013 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИКОВ,

 Във връзка с постъпило в Народното събрание запитване от народния представител Десислава Атанасова, относно политиката на Министерство на здравеопазването по отношение на кадровата обезпеченост в структурите на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването и предвидените 10% съкращения, Ви уведомявам следното:

Намаляването на щатната численост на системата на Министерство на здравеопазването предвиждаше съкращаване на незаети длъжности от администрацията на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването, а не на медицински персонал.
С Постановление № 161 на Министерски съвет от 2013г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и Устройствен правилник на Министерството на инвестиционното проектиране е предвидено намаляване на щатната численост на системата на Министерство на здравеопазването с 10 щатни бройки.
Тези щатни бройки ще бъдат намалени за сметка на незаетите длъжности във  второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването, които имат административно-технически характер.
Политиката, която води Министерство на здравеопазването е да се запази кадровата обезпеченост на наличния медицински персонал в структурите на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването.

Сподели в: