Върни се горе

Относно: Относно достъп на пациентите от област Варна до спешна и неотложна помощ от г-жа Йорданка Колева Йорданова, народен представител от ПГ  „Коалиция за България”

21.03.2014 г.
 
УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЙОРДАНОВА,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ  И ГОСПОДА  НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
В отговор на поставения въпрос бих искала първо да предоставя накратко информация за състоянието на наличните в област Варна лечебни заведения по вид, както е посочена във въпроса, и по-специално за състоянието на структурите, оказващи спешна медицинска помощ в областта.
По данни на Регионалната здравна инспекция – Варна към януари 2014 г. и в 12-те общини на областта са регистрирани и функционират достатъчно на брой амбулатории за първична и специализирана извънболнична медицинска помощ, които оказват необходимата неотложна медицинска помощ на населението.
Населението в областта е с осигурен достъп до извънболнична медицинска помощ, липсата на която обикновено бива компенсирана от хората с исканията им да получат медицинска помощ от структурите за Спешна медицинска помощ. В девет от 12-те общини на област Варна са създадени и функционират филиали за спешна медицинска помощ като структури на спешния център във Варна. Филиали няма само в общините Аврен, Ветрино и Суворово. Населението на тези три общини се обслужва във филиалите на съседните общини, които са най-близко разположени до тях. Всички филиали за спешна медицинска помощ са обезпечени с лекарски екипи, а филиалите във Варна, Провадия, Долни чифлик и Девня – и с реанимационни екипи.
Действително в някои филиали има длъжности, определени за лекари, които са заети от други медицински специалисти. Причина за това е незаемането им, разбира се, от лекари, защото няма.
Към 20 януари 2014 г. незаетите лекарски места общо за Спешния център във Варна са 27, фелдшери са назначени на лекарските места само във филиалите в Аксаково и Бяла. В структурите на Спешния център във Варна работят общо 36 фелдшери, назначени в съставите на Районната координационна централа и на реанимационни екипи в Спешния център.
Успоредно с това обаче трябва да се отбележи, че в Центъра за спешна медицинска помощ във Варна работят на втори трудов договор, както и на половин длъжност, общо 11 лекари и 10 специалисти по здравни грижи.
Филиалите за спешна медицинска помощ в Аксаково, Провадия и Вълчи дол също се обслужват и са обезпечени с екипи, обслужват редица села с недобра инфраструктура и затруднен достъп при зимни условия. Въпреки това времевият достъп е в порядъка на 25-30 минути.
В същото време тези филиали осигуряват 20-минутен достъп на по-голямата част от обслужваните по-малки населени места – филиала във Вълчи дол, Аксаково, Провадия. В останалите филиали процентът на обслужване на пациенти е: Долни чифлик – 95%, Девня – 99%, Белослав, Дългопол и Варна – 100%.
Така очертаният времеви достъп е оптимален съобразно приетите в страната стандарти, за да бъде оказана навременна медицинска помощ при спешни състояния в областта.
Автомобилният парк на ЦСМП – Варна, се състои от санитарни автомобили, закупени в периода 2007-2009 г., когато последно са били закупувани линейки за нуждите на спешните центрове в страната.
Тук само ще кажа, че предстои поетапна подмяна на автопарка и медицинско обслужване за цялата система на спешната медицинска помощ в страната. Това ще започне още от тази година. В момента се готвят процедурите за това. Вие знаете, че и в програмата на правителството този ангажимент е залегнал, така че до края на тази година ще бъдат обновени около 20-25% от парка и всяка следваща година това ще се прави. Надявам се до края на мандата паркът на линейки и оборудването им да бъдат обновени 100%.

 

Сподели в: