Върни се горе

Относно: дейността на Фонда за лечение на деца от г-жа Десислава Вълчева Атанасова, народен представител от ПГ „ГЕРБ”

 
21.03.2014 г.
 
УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО  АТАНАСОВА,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ  И ГОСПОДА  НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

При извършен вътрешен одит на Център „Фонд за лечение на деца” по отношение на организационното и финансово подпомагане на български граждани на възраст до 18 години, както и съответствието със системите за финансово управление и контрол в центъра по отношение на законосъобразното определяне, осчетоводяване и отчитане на разходите за лечението и установяване на наличието и ефективността на контролните дейности, по отношение на тях при извършения сравнителен анализ са разгледани преписки при бившия и настоящ директор на фонда и могат да се направят следните изводи.
За периода на действие на двамата директори не са променени както Правилникът за дейността и организацията на работата на Център „Фонд за лечение на деца”, така и приложимите вътрешни актове във фонда, което не е довело до промяна в организацията на работата му. Първо, липсата на актуализирани вътрешни актове е довела до повтаряемост при пропуските и неспазване на сроковете, определени в Правилника за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца” и при двамата. Липсата на прецизно регламентиране на взаимоотношенията между външните експерти и фонда е довело до закъснение при предоставяне на становища и при двамата директори.
И в двата проверени периода досиетата на подпомогнатите лица не са окомплектовани и не са извършвани проверки от страна на администрацията за окомплектованост на подаденото заявление. И в двата проверени периода в проверените досиета не е установен нито един случай за удължаване на срока за изготвяне на доклада на експерта, поради необходимост от нови или допълнителни изследвания и прегледи.
Липсват мотивирани искания от експертите за удължаване на срока за изготвяне на доклада, независимо че има случаи на искания за допълнителни изследвания, въз основа на които да се удължи срокът за предоставяне на становище.
Сериозен проблем и за двата периода е координацията, която фондът осъществява с лечебните заведения в чужбина, тъй като изпращането на оферта, определянето на дата за прием на пациентите или осъществяване на преглед не могат да бъдат регулирани от фонда и са в пряка зависимост от болницата.
За периода на бившия директор са проверени 131 досиета. Внесени през този период са 29 случая, или 22,13% от всички проверени, в Обществения съвет и решението е взето по спешност преди произнасяне на външните експерти в противоречие с изискванията на правилата. В 17 случая или 5,34% от всички проверени преписки експертното становище е предоставено след изтичане на определения срок, като закъснението варира между един и 40 дни. При извършената проверка на досиетата се установи, че в седем случая преписката е внесена за обсъждане в Обществения съвет със закъснение. Обсъждането от Обществения съвет е извършвано между 48-72 дни след предявяване на преписката на външния експерт вместо регламентираните 45 дни. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Във всички тези случаи обсъждането е извършвано 14 и повече дни след произнасяне на външния експерт.
За периода на настоящия директор, тоест на вече подалия оставка, са проверени 213 досиета. В 43 случая, което са 20% от всички проверени досиета, решението е взето по спешност преди произнасяне на външния експерт в противоречие с изискванията на правилника. В 96 случая от проверените досиета експертното становище е предоставено след изтичане на определения срок, като закъснението варира между един и 54 дни. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Освен изложеното, в резултат на приетата от години практика във фонда е установено, че на практика за всички действия от страна на директора по разпореждане във връзка с обработката на преписката не се съставят никакви работни документи. Не е създадена възможност за оперативно проследяване на всяко действие на служителите по обработката с оглед определяне на евентуално виновно поведение при неизпълнението на поставената задача в срок.
Разходите за лечение на децата, откакто съществува фондът, не са отразявани по разчетни сметки, а се осчетоводяват директно на разход.Това затруднява счетоводното проследяване на сумите за доплащане или възстановяване от клиниките в чужбина.
По време на бившия директор – имам предвид преди д-р Станкова, са разходвани без правно основание бюджетни средства за заплащане на чуждоезиково обучение, преводи, представително облекло и храна на персонала. В резултат на недобро планиране на потребностите от преводачески услуги по време на директора Александров не е организирана и проведена своевременна обществена поръчка за осигуряването им, с което са нарушени разпоредбите на Закона за обществените поръчки.
За отстраняване на установените пропуски и нарушения са дадени 15 препоръки от вътрешния одит. Тук само искам да подчертая, че д-р Станкова е предприела всички действия за своевременна обществена поръчка за провеждане на процедура по Закона за обществените поръчки, с оглед на което по първоначални анализи ще бъдат спестени около 30% от плащанията за административни услуги, което е приблизително лечението на 4-5 деца в чужбина. Благодаря.

Сподели в: