Върни се горе

Относно дългогодишни проблеми с шума и миризмите, излъчвани от "БулБио - Национален център за заразни и паразитни болести" ЕООД, към живущите на софийската улица "Кракра" /номера от 1 до 5/

21.03.2014 г.

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ,

Уважаеми господин Вучков, за извършваната от дружеството производствена дейност то притежава комплексно разрешение от Изпълнителната агенция по околната среда и водите към Министерството на околната среда и водите, издадено съгласно Закона за опазване на околната среда.
С цел намаляване нивото на шума от извършваната производствена дейност са предприети следните мерки: агрегатът на хладилното помещение е преместен във вътрешния двор на сградата. Преди преместването се е намирал на стената на жилищните сгради. Допълнително са поставени часовникови механизми на още две климатични инсталации, които са програмирани да се изключват от 21,00 до 6,00 ч. Към жилищните сгради е издигната и поликарбонатна шумоизолираща стена. За доказване на ефекта от извършените мероприятия, Изпълнителната агенция по околната среда към Министерството на околната среда и водите е направила измервания на шума в определени точки на местата на въздействие. Резултатите не показват отклонение. Стойностите не надвишават максимално допустимите шумови нива за територии, намиращи се в централните градски части. При норма 60 децибела измерените стойности са между 43,9 и 40,7 децибела.
До края на месец юни 2014 г. предстои да се завърши изграждането на цялостна нискошумова охладителна система на лабораториите, граничещи с жилищните сгради. За предотвратяване разпространението на миризми е извършена промяна в местоположението на изходите на въздуховодите на смукателната вентилация от производствените помещения с цел отдалечаването им от жилищните сгради и недопускане създаването на условия за влошаване качеството на атмосферния въздух в разположения в съседство жилищен район.
Това са краткосрочните мерки. Вероятно изпълнителният директор на дружеството Ви е уведомил, че предстоят стъпки за изнасяне на производството извън централните части – извън София. Според мен това е пътят и нататък трябва да се върви, защото каквито и краткосрочни мерки да се предприемат, те няма да бъдат достатъчни. Това обаче ще отнеме много време – минимум две години, докато се направи сграда и се изнесе производството. Точно поради тази причина ние сме предприели мерки за намаляване на шума и миризмите в района на производството.

Сподели в: