Върни се горе

Относно: откриване на отделение по пластика и изгаряния в Многопрофилна болница за активно лечение в Бургас от група народни представители, ПГ „ГЕРБ”

21.03.2014 г.

БЛАГОДАРЯ ВИ, ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, 

           За откриването на отделение към лечебно заведение следва да бъдат изпълнени изискванията на Раздел ІІІ „Разширение за осъществяване на дейност по Закона за лечебните заведения”. Съгласно чл. 47 от този закон разрешение за осъществяване на дейност от лечебни заведения се издава след представяне на заявление до министъра на здравеопазването. В резултат на представено заявление и приложени към него документи, включително и констативен протокол от проверка на съответствието на разкритите в болницата структури, Многопрофилна болница за активно лечение – Бургас има разрешение за осъществяване на лечебна дейност на всички описани дейности, медицинските специалности в структурите, в които се осъществяват тези дейност, заявени от изпълнителния директор на лечебното заведение.
          В заявлението не е предоставено искане от изпълнителния директор за разкриване или вписване на отделение по медицинска специалност „Пластично-възстановителна и естетична хирургия”. В лечебното заведение има разкрити две отделения по обща хирургия с трето ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт „Общи медицински стандарти по хирургия, неврология, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия, лицево-челюстна хирургия”.
        Лечебното заведение има договор с Националната здравноосигурителна каса за осъществяване на лечение при пациенти с изгаряния до 20%, както Вие казахте. Тази дейност се осъществява в рамките на отделение по обща хирургия и отделение по анестезиология и интензивно лечение. В лечебното заведение има част от наличното оборудване за лечение на пациенти с изгаряния – барокамера и две кинетронови легла, които работят.
        За да се осъществява лечение на пациенти с изгаряния в рамките на медицинската специалност по естетично възстановителна хирургия, следва да бъдат изпълнени изискванията за брой и квалификация на лекарите.
Към момента, за съжаление, на територията на област Бургас няма лекар с придобита медицинска специалност „Пластично- възстановителна и естетична хирургия”, което не позволява на този етап да бъде разкрита самостоятелна такава структура. В болницата работят двама лекари, които имат курсове по изгаряния, проведени в „Пирогов”, което обаче не е достатъчно, за да се изпълнят изискванията по медицинския стандарт.
        В случай, че бъдат изпълнени изискванията на стандарта, включително и по отношение на необходимия брой специалисти и след заявление от директора на болницата за разширение на дейността и по тази специалност, бъдете сигурни, че Министерството на здравеопазването ще предприеме съответните действия за вписване на нова такава дейност. Всъщност големият проблем е липсата на специалисти. 
 
 

Сподели в: