Върни се горе

Относно: предприемане на действия за облекчаване на хората с увреждания
21.03.2014 г.

 
УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО  ВАСИЛЕВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ  И ГОСПОДА  НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 

Уважаема госпожо Василева, действително в страната има редица проблеми, свързани с ТЕЛК-овете вече повече от десет години. Най-общо проблемите могат да се класифицират като: свързани с липсата на квалифицирани специалисти, желаещи да работят в системата на медицинската експертиза; с нормативната регламентация на отношенията в системата, в това число вътрешноведомствената и междуведомствената координация; свързани с недостатъчния административен капацитет и недостатъчното материално-техническо и финансово осигуряване на органите на медицинската експертиза.
Нормативно в страната са разкрити 98 ТЕЛК по общи заболявания и специализирани експертни лекарски комисии, както следва: по очни болести към четири области – София-град, Варна, Плевен и Пловдив; по белодробни – осем; психични заболявания – осем.

През 2013 г. са извършени над 65 хиляди освидетелствания от специализираните Териториални експертни лекарски комисии, които са натоварени в пъти повече спрямо регламентирания годишен норматив. Желаещи да работят в специализираните ТЕЛК-ове няма, поради което част от комисиите не функционират. Към момента функционират само три по очни заболявания и четири по белодробни болести.
Предприетите мерки за привличане на специалисти за окомплектоване на съставите, в които участват предимно специалисти в пенсионна възраст и пенсионери, не е довело във времето до добри резултати. Проблемът, който от 2010 г. насам се задълбочи, е обсъждан многократно както на експертно ниво, така и в ръководството на Министерството на здравеопазването и в Националния съвет за медицинска експертиза, но реално решение в тези години не е намерено.
В протокол-решение на ръководството на Министерството на здравеопазването е взето решение след актуализация на изготвените предложения от работна група за оптимизиране на медицинската експертиза, отново да бъдат изпратени предложения за изменение и допълнение на Закона за здравето в частта на медицинската експертиза, в който е предвидена възможност лекарите от съставите на органите на медицинската експертиза да упражняват лечебна дейност при определени условия, както и проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройството и организацията на работата на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експерти, приет с Постановление на Министерския съвет на 26 април 2010 г., с което се предвижда закриване на специализираните експертни лекарски комисии.
Медицинската експертиза на лица с белодробни, очни и психични заболявания ще се извършва от ТЕЛК с участието на специалисти по белодробни, очни и психични заболявания и от специализираните състави на НЕЛК по съответния профил.
За Бургас положението със специализираните териториални лекарски комисии, както вече казах, не е по-различно от останалите области. От разговори с колеги и, разбира се, с директора на МБАЛ – Бургас, имам уверението, че в момента, в който се либерализира режимът на работа на специалисти в тези ТЕЛК-ове, тоест да не са само лекари, които работят в ТЕЛК-овете, а и колеги, работещи в други лечебни заведения, ще имат възможност при определени условия да взимат и участие в комисиите по ТЕЛК, смятам, че проблемът с кадрите ще бъде решен и ще има възможност да бъде възстановена работата на специализирания ТЕЛК по очни заболявания и в Бургас. Благодаря.

 

Сподели в: