Върни се горе

Относно: състоянието на здравната система и грижите по отношение на учащите се в българските училища от г-н Димитър Димчев Димов, ПГ „АТАКА”


21.03.2014 г.
 
УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН  ДИМОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ  И ГОСПОДА  НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

       В  Закона за здравето в Глава четвърта „Здравна закрила на определени групи от населението” е обособен специфичен раздел „Здравна закрила на децата”. В този закон е посочено, че държавата и общините, юридическите и физическите лица създават условия за осигуряване на здравословна жизнена среда и нормално физическо и психическо развитие на децата. В тази връзка за опазване здравето на децата и учениците в детските градини и училищата се създават здравни кабинети, а дейностите, които се осъществяват в тях, са разписани в чл. 120 от Закона за здравето.
       Според действащата Наредба № 3 за здравните кабинети в детските заведения и училища, в съответствие с посочения чл. 120, основно се осъществяват дейности по профилактика и промоция на здравето на учениците, както следва: за предотвратяване и ограничаване на рисковите фактори в училищата – организиране на участие в регионални и национални програми, свързани с профилактика и промоция на здравето; организиране и провеждане на здравно образование на учениците за създаване на здравословен модел на хранене; превенция срещу използването на тютюневите изделия и алкохолни напитки; предпазване от употребата на наркотични вещества и психотропни субстанции; наблюдение на физическото развитие и регистриране на здравното имунизационно състояние на учениците при ежегодни профилактични прегледи за предотвратяване на възникването и ограничаване разпространението на заразни и паразитни заболявания; подготовка, провеждане и контрол на различни форми на отдих, туризъм и спорт в училищата. В здравните кабинети се осъществява и медицинско обслужване при спешни състояния при учениците до пристигане на екип от Центъра за спешна медицинска помощ.
      Съгласно сега действащата нормативна уредба здравните кабинети не са лечебни заведения по смисъла на Закона за лечебните заведения и в тях не се извършват медицински прегледи, изследвания и консултации. Всички ученици са здравноосигурени от държавата и избраният от техните родители или настойници личен лекар извършва профилактичните прегледи, имунизациите, както и прегледите при отклонения в здравословното състояние.
        Към настоящия момент в Министерството на здравеопазването има Проект на нова наредба за устройството и дейността на здравните кабинети и здравните изисквания към тях, в който подробно са разписани правата, задълженията и отговорностите на лицата, които работят в здравните кабинети, както и дейностите, които се извършват в тях.
Във връзка с постъпили редица писма в Министерството на здравеопазването е подготвен и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, изработен, разбира се, от работна група. Предвижда се в дейностите, които извършват медицинските специалисти, работещи в здравните кабинети, да бъде включено задължението да подпомагат процеса на наблюдение и лечение на деца с хронични заболявания, назначено от лекар от лечебно заведение, което осъществява диспансерно наблюдение за съответното хронично заболяване. Процедурата за междуведомствено съгласуване е приключила и предстои да бъде внесен за решение от Министерския съвет. 
       Освен цитираните по-горе действия за опазване здравето на учениците, Министерството на здравеопазването има политика относно грижата за учащите се в българските училища и това се извършва в изпълнение на следните нормативни актове: Наредба № 37 за здравословното хранене на учениците; Наредба № 24 за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните разписания за учебните занятия; изготвен е и Проект на нова наредба за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания, в който са посочени изискванията към седмичните разписания на учениците, които са с целодневна форма на обучение; Наредба № 39 за профилактичните прегледи и диспансеризацията, с която се определят условията, редът и финансирането за извършване на профилактични прегледи и диспансеризация, както и списъкът на заболяванията, при които децата подлежат на такава диспансеризация.
       Министерството на здравеопазването реализира и политики по отношение на изготвянето на национални програми с фокус учениците. Това е залегнало и в Стратегията за периода 2014-2020 г. по Политика 7 „Ефективно функциониране на майчиното и детското здравеопазване в училищата”, в която са описани абсолютно всички мерки и действия, които са необходими за реализирането й, така че там може да се види в по-голяма пълнота.
       Държавата е създала редица нормативни регламенти – не само сега, а от години насам, в които да очертае принципите на функциониране и да даде възможност за обезпечаване на училища и детски градини с медицинска помощ – грижа, профилактика, консултации и така нататък.
       Ще отворя една скоба – да не забравяме, че голяма част от училищата и детските градини са общински. Там по отношение на обезпечеността със специалисти договорите се сключват на това ниво. Държавата не сключва договори с лекарите, които работят в учебните заведения и детските градини. Техен е ангажиментът и за оборудване на тези кабинети. Ние можем да помагаме само с национални програми, които да финансират допълнително дейности, като максимално в регламента бъдат разписани всички възможности, които специалистите могат да реализират в осъществяването на дейността си в тези кабинети.

Сподели в: