Върни се горе

Относно: работата на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

   
      
На Ваш № 354-06-35/12.06.2013 г.
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИХОВ,
УВАЖАЕМИ НАРОДНИ  ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМА Г-ЖО АТАНАСОВА,
         
 Във връзка с Ваше писмо с вх. № 02-01-35/12.06.2013 г. относно поставен въпрос от народния представител Десислава Атанасова,  представям следната информация за работата на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти:
Съгласно § 130, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, след 1 април 2013 г. неприключените процедури пред Комисията по цени и реимбурсиране се довършват от Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти при условията и реда на закона.  
На основание  горната разпоредба, Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти е приел от Комисията по цени и реимбурсиране 276 бр. неприключени процедури.

 От тях разгледани от Националния съвет са:
  - касаещи образуване на пределна цена и включване в ПЛС (чл.261а, ал.1 ) - 15 бр. ;
  - касаещи образуване на пределна цена (чл.261а, ал.2 ) -8 бр.

 Общият брой на разгледаните процедури, съгласно § 130, ал. 2 от ЗЛПХМ от Националния съвет е 211 бр.

 Считано от 30.04.2013 г. с влизането в сила на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти от Националния съвет са издадени, както следва:
 1. 87 решения за намаляване цените на лекарствените продукти, образувани по реда на чл. 261 а, ал. 1 и ал. 2 от ЗЛПХМ.
 2. От продуктите посочени в т.1 намалението на пределната цена, е както следва:

До 5 % 18 бр.
От 5 до 10 % 9 бр.
От 10 до 20 % 15 бр.
От 20 до 50 % 31 бр.
Над 50 % 14 бр.

От горепосочените лекарствени продукти:
 57 бр. се заплащат от НЗОК с ниво на реимбурсиране:
- 100 % са 24 бр.;
- 75 % са 5 бр.;
- 50 % са 8 бр.;
- 25 % са 20 бр.

 - 2 бр. се заплащат от МЗ – 100 %;
 - 28 бр. се заплащат от лечебните заведения – 100 %.

        3. Образуването на цените на лекарствените продукти се извършва въз основа на външно рефериране към цените на производител за тези продукти, в 17 референтни нормативно определени държави – членки. За ценообразуваща цена на лекарствения продукт в България се приема откритата, най-ниска цена на производител в тези държави-членки. 
 

Сподели в: