Върни се горе

Относно: Повишаване на възнагражденията на работещите в системата на Спешна медицинска помощ.


26.09.2013 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИКОВ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АТАНАСОВА,
 
Във връзка с поставения от Вас въпрос, относно политиката на МЗ за повишаване на възнагражденията на работещите в системата на Спешна медицинска помощ, Ви уведомям следното:
Осигуряването на безотказен достъп на населението до своевременна и качествена медицинска помощ е първостепенна грижа и задължение на държавата. Значението на системата за спешна медицинска помощ в този контекст постоянно ще нараства. Тенденцията на съвременната патология и характеристика на здравното състояние на населението е такава, че все повече и по-често изисква решаване на критични състояния свързани със сърдечно-съдови заболявания, неврологични състояния и травматизъм.
Настоящата система за спешна медицинска помощ е създадена във време, в което системата на здравеопазване и инфраструктурата на държавата е позволявала оптимално да бъдат извършвани съответните услуги.
В момента все по осезаемо е отклонението от актуалните тенденции по отношение на взаимодействието и интеграцията в рамките на общата система на здравеопазване. Налице е обществено очакване за промяна в системата на спешната помощ, поради това, че по времето на Вашето управление освен декларираното желание за промени не беше направено почти нищо. След встъпване в длъжност веднага осъществих среща с Асоциацията на работещите в системата на спешна помощ, на която те поставиха своите искания, които са поставяли предишните години на Вас и вашите предшественици. От всичките поставени искания Вие, което направихте беше увеличение с 18%, съгласно ПМС № 108/07.06.2012 г. за изменение на Постановление № 367 на Министерския съвет от 2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на РепубликаБългария за 2012 г., но по нареждане на Вашият заместник министър реалното увеличение беше около 13%, останалите проценти до 18 се дават като плаваща част по различни критерии за всеки център, което доведе до напрежение в определени центрове. Нищо друго от техните искания не беше изпълнено.
Към момента е приет бюджета за 2013г., поради, което не мога да се ангажирам с увеличаване на заплатите още през тази година. Разбрахме се, че при гласуване на бюджет 2014г. ще направим разчет за максимално увеличение на заплатите, което реално да бъде усетено от работещите в системата. Заложени са реално изпълнимите ангажимети за 2014г.
Като първи стъпки в тези насоки е необходимо реализирането на следните мерки в краткосрочен план (до края на 2013г.):
 
1. Усъвършенстване на съществуващата или  разработване и въвеждане на нова нормативна база:
- дефинираща ясно обхвата, вида и начина за оказване на медицинска помощ на пациентите при остри и спешни състояния
- нормативната база за подобряване на координацията и взаимодействието на системата за СМП с други елементи на здравната система и субекти извън здравната система – държавни институции (Национална система 112 и др.)
-  регламентираща специализацията на медицинските специалисти от спешна медицинска помощ (облекчаване на условията за зачисляване, регламентиране на квота за работещи в СМП при определяне на местата за специализация; индивидуални учебни планове).
 
2. Към днешна дата е извършена оценка на състоянието на системата за спешна медицинска помощ по отношение на достъпа на населението до спешна медицинска помощ. Изработени са критериите за осигуреност на населението с медицински екипи по видове, показатели за брой население, площ на обслужвана територия, характеристика на заболеваемостта, здравна инфраструктура и др. от работна група създадена с моя заповед под ръководството на проф. Милан Миланов.
 
3. Утвърждаване на критерии и стандарти за териториално разпределение на структурите за спешна медицинска  помощ.
 
4. Регламентиране на срокове за периодична планова подмяна на транспортните средства и апаратурата по вид и количество и изготвяне на план за обновяване по вид и количество на транспортните средства и тяхното окомплектоване с медицинска апаратура
 
5. Ограничаване на рисковете и осигуряване на безопасност и защита на персонала:
- здравословни и безопасни условия на труд (работно облекло, предпазни средства, увеличаване стойността на предпазна храна и др.);
- обезопасяване на помещенията, санитарните автомобили с (паник бутони) и охрана;
- приета е промяна в Наказателния кодекс в чл. 131, ал. 2 за инкриминиране на посегателствата срещу медицинския персонал по време на работа.
6. В процес на изработване е Национална стратегия за развитие на спешната медицинска помощ в Република България, която ще е готова до месец ноември.
Тези промени ще доведат до:
§ Задържане на кадри в системата на спешна медицинска помощ.
§ Сигурност при работата на екипите на спешна медицинска помощ.
§ Повишаване качеството на медицинското обслужване на населението.
§ Достъпът до медицинска помощ ще се подобри в районите с липсващи лечебни заведения.
Всичко това предполага действия в посока на структуриране на система за спешна медицинска помощ, която да отговори на съвременните изисквания за осигуряване на достъпна, навременна и най-вече качествена медицинска помощ.
Сподели в: