Върни се горе

ОТНОСНО: здравните вноски на кандидат-студентите

16.10.2013 г.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИКОВ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ПРОФЕСОР СТАНИЛОВ,
 
Във връзка с поставения от Вас въпрос, относно здравните вноски на кандидат-студентите, които са приети за редовни студенти във висше училище, непосредствено след завършване на средното си образование Ви уведомям следното:
 
Съгласно чл. 33, ал. 1, т. 1 от Закона за здравното осигуряване  задължително осигурени в Националната здравноосигурителна каса са всички български граждани, които не са граждани и на друга държава. По силата на чл. 40, ал. 3, т. 1 и 2 от Закона за здравното осигуряване за сметка на държавния бюджет се осигуряват лицата до 18-годишна възраст и след навършване на тази възраст, ако учат редовно – до завършване на средното образование, както и студентите – редовно обучение във висши училища до навършване на 26-годишна възраст, и докторантите на редовно обучение по държавна поръчка, ако не подлежат на здравно осигуряване на друго основание, посочено в чл. 40, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване (държавни служители, лица, работещи без трудово правоотношение и др.).
В този смисъл Вашето твърдение, че лицата, които завършват редовно средното си образование, не се осигуряват за сметка на държавния бюджет на основание чл. 40, ал. 3, т. 1 и 2 от Закона за здравното осигуряване до началото на учебната година, през която имат качеството „редовни студенти във висше училище”, е в съответствие с разпоредбите на Закона за здравното осигуряване.
Въпросът, дали тези лица следва да се осигуряват за сметка на държавния бюджет, е въпрос на обсъждане по целесъобразност. В случай, че подобен подход се приеме за целесъобразен, е необходимо да се допълни Закона за здравното осигуряване.
Считаме, че от съществено значение, при дискутиране на целесъобразността на въпроса, следва да бъде обстоятелството, как би могло да се удостовери, че едно лице би имало качеството на редовен студент във висше училище, както и в какъв размер и срок да се заплащат тези здравни осигуровки.
Въпросът е свързан с финансиране от държавния бюджет, поради което от важно значение е и мнението на Министерство на финансите.
Сподели в: