Върни се горе

ОТНОСНО: по-нататъшното заплащане на медицинските дейности предвид решението на ВАС за отмяна на постановлението на Министерския съвет за обемите и цените на медицинската помощ през 2013 г. 


26.09.2013 г. 

УВАЖАЕМИ Г-Н МИКОВ,
УВАЖАЕМА Г-ЖО МАНОЛОВА,
 
В края на 2012 г. Българският лекарски съюз (БЛС) и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) предприемат предварителна процедура на договаряне на обемите и цените на медицинската помощ за 2013 г. В рамките на същата за голяма част от конкретните медицински дейности е договорена по-висока цена от действащата през 2012 г.
Почти по същото време в Народното събрание е внесен проекта на закон за бюджета на НЗОК за 2013 г. Последва отказ на БЛС да подпише Националния рамков договор за 2013 г. Всичко това води до необходимост от нова преценка на залаганите обеми и цени на медицинската помощ за 2013 г. Националната здравноосигурителна каса предлага за 2013 г. да бъдат заложени старите (т.е. действащите през 2012 г.) цени, като по този начин не се приемат коментираните преди това с БЛС повишени цени на медицинските услуги. Българският лекарски съюз е поканен от НЗОК за провеждане на процедурата по договаряне, предвидена в Закона за здравното осигуряване, но той отказва да участва. В резултат на това НЗОК инициира резервната процедура, въведена от Закона за здравното осигуряване с цел защита на системата при непостигане на договореност и в Министерския съвет е внесен проект на постановление за обемите и цените на медицинската помощ, в което са заложени старите цени. Това са прогнозните обеми и цени на НЗОК, а не договорените обеми и цени. Същите са приети с Постановление № 5 на Министерския съвет за приемане на обемите и цените на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване за 2013 г., което е действащо в момента.
Може да се приеме, че въвеждането на старите цени е довело до отнемане на възможността лечебните заведения да получат по-големи приходи от медицинска дейност, но от друга страна, като предоставян пакет услуги са запазени правата на гражданите от 2012 г. В този смисъл правата на здравноосигурените лица не са засегнати и съответно качеството на оказваната им помощ не е нарушено поради обстоятелството, че за 2013 г. е въведена цена на медицинските дейности, идентична с тази от предходната година.
С решение на тричленен състав на Върховния административен съд от 30.05.2013 г. постановлението е отменено. Мотивите на съда за това решение са свързани изцяло с общата процедура по приемане на постановлението като нормативен акт и не разглеждат въпроси на уредбата по същество, нито въпроси относно елементите на провеждането на процедура на договаряне на обемите и цените между НЗОК и БЛС.
Административното производство е образувано по жалба на БЛС срещу Министерския съвет с искане за отмяна на постановлението. По делото е конституирана и е участвала и НЗОК като заинтересована страна.
Решението все още не е влязло в сила, тъй като е обжалвано от Министерски съвет. Спорът по случая ще бъде решен едва с решението по касационната жалба. 
В този смисъл постановлението и по настоящем е действащ акт. 
В случай, че решението на тричленния състав бъде оставено в сила, това ще означава постановлението за обемите и цените да преустанови действието си занапред, т.е. в останалите месеци до края на годината, считано от решението на петчленния състав.
В този случай ще възникне необходимост от намиране на вариант за провеждане на процедура по Закона за здравното осигуряване с цел определяне на обемите и цените на медицинската помощ за остатъка до края на 2013 г. Министерството на здравеопазването ще съдейства активно за това в случай, че се реализира този вариант. Убедена съм, че е необходимо да се работи за гарантиране на договорния процес и договорното начало при определяне на обемите и цените на медицинските дейности както до края на 2013 г., така и за следващата година.
Сподели в: