Върни се горе

ОТНОСНО: политика на Министерството на здравеопазването по отношение на събираемостта на здравните осигуровки


19.09.2013 г.


Уважаеми господин Миков,
Уважаема госпожо Атанасова,
 
Във връзка с поставения от Вас въпрос относно политиката на Министерството на здравеопазването по отношение на събираемостта на здравните осигуровки, предоставям на Вашето внимание следното:
Както е добре известно, задължението за заплащане на здравни осигуровки от всички задължително осигурени лица произтича от установения в Закона за здравното осигуряване солидарен модел на финансиране на здравната система, а набирането на средствата от задължителните здравноосигурителни вноски е вменено като законов ангажимент на Националната агенция за приходите.
Законът за здравното осигуряване установява принципа, че заплащането на дължимите здравни осигуровки от задължените лица следва да им гарантира свободен безплатен достъп до медицинската помощ, финансирана от Националната здравноосигурителна каса. При невнасяне на здравни осигуровки лицата заплащат за оказваната им медицинска помощ.
Действащото законодателство не регламентира функции на Министерството на здравеопазването в областта на администрирането на оперативните процеси по събиране на здравноосигурителни вноски. Невнесените дължими здравни осигуровки се събират от Националната агенция за приходите.
От посоченото до тук става ясно, че законодателството непротиворечиво урежда всички права и задължения както на гражданите, така и на администрацията, по отношение на заплащането на здравни осигуровки.
Независимо от това, няма съмнение, че броят на здравно неосигурените граждани е значителен.
Считам, че в своята същност, този проблем не произтича в основна степен от възприетите в законодателството принципни политики, а е по – скоро въпрос на изпълнение на закона.
За съжаление, проблемът с ниската събираемост на здравноосигурителните вноски рефлектира комплексно в негативна насока върху цялата здравна система.
От една страна, в общия случай, здравно неосигурените граждани нямат възможност да ползват медицинските услуги, които се финансират от Националната здравноосигурителна каса и следва да заплащат за своето лечение. Често това е невъзможно за тях и те не ползват в достатъчна степен медицинска помощ, което води до изостряне на здравните им проблеми и хронично влошаване на тяхното здраве.
От друга страна, невнасянето на здравни осигуровки от всички задължени лица, намалява приходите на Националната здравноосигурителна каса и води до недостиг на средства за заплащане дейността на лечебните заведения и за осигуряване на лекарствени продукти за всички здравноосигурени граждани.
От съществено значение са и затрудненията на лечебните заведения, в които се лекуват здравно неосигурени граждани. Често стойността на тяхното лечение се поема от лечебното заведение, в което е осъществено лечението, и е фактор за влошаване на финансовите показатели на съответното лечебно заведение.
Поради посоченото до тук, от съществена важност за Министерството на здравеопазването е да работи последователно за повишаване на доверието на гражданите в здравната система. Считам, че гарантирането на по – високо качество на медицинската помощ би допринесло за повишаване на събираемостта на здравноосигурителните вноски, тъй като сигурността на гражданите, че ще получат безотказно, безплатно и качествено лечение при наличие на непрекъснати здравноосигурителни права, би мотивирало повече граждани доброволно и регулярно да заплащат дължимите здравни осигуровки. 
Безспорно, преодоляването на спада в доверието на гражданите към здравната система, не би могло да се реализира за кратко време. За това са необходими обединените усилия на институциите, лечебните заведения и медицинските специалисти.
Като начална стъпка, Министерството на здравеопазването предложи идеен проект на Национална здравна стратегия, която в момента се обсъжда с всички заинтересовани лица. В проекта на стратегия са залегнали именно цели, свързани с необходимостта от подобряване устойчивостта на здравната система, за да се гарантира, че тя е в състояние да осигури висококачествено здравно обслужване на всички граждани, както и гарантиране на надеждност на системата на здравно осигуряване.
Министерството на здравеопазването полага усилия да води и целенасочена регионална политика със специално внимание върху подкрепата на лечебните заведения в отдалечените райони, където се наблюдава липса на адекватна медицинска помощ, съответно сериозен спад в доверието към здравната система.
Ще работим и по осъществяването на стриктен контрол върху качеството на медицинската помощ, за да се създаде увереност за гражданите, че медицинските специалисти работят по утвърдени процедури и спазват изискванията на медицинските стандарти за качество на оказваната медицинска помощ и защита правата на пациентите. Разбира се, всички открити нарушения ще бъдат санкционирани съобразно действащото законодателство.
В заключение, бих желала да Ви уверя, че екипът на Министерството на здравеопазването има воля да ангажира всички ресурси за повишаване на доверието в здравната система. 

Сподели в: