Върни се горе

ОТНОСНО: Изразходвани от Министерството на здравеопазването трансферираните суми по бюджета на НЗОК

11.11.2011 г.

УВАЖАЕМА Г-ЖО ЦАЧЕВА,
УВАЖАЕМА Г-ЖО МАНОЛОВА,

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5 от ЗБНЗОК за 2011 година Националната здравноосигурителна каса следва да предостави на Министерство на здравеопазването безусловен трансфер за 2011 година в размер на 340 000 000 лева.

Към 30.09.2011 година в МЗ е получен трансфер в размер на 252 000 хил. лева.

Съгласно § 5 от ЗБНЗОК за 2011 година средствата са предназначени за медицински дейности, които през 2010 година са финансирани чрез бюджета на Министерство на здравеопазването и чрез делегираните от държавата дейности през бюджета на общините и се заплащат по ред и методика, определена от министъра на здравеопазването.

Разходваните средства от Министерство на здравеопазването към 30.09.2011 година на основание § 5 от ЗБНЗОК за 2011 година са в размер на 244 820 хил. лева. Остатъкът в размер на 7 180 хил. лева ще бъде усвоен през четвърто тримесечие на 2011 година, след обработване на представените отчети за извършена дейност от лечебните заведения за трето тримесечие на 2011 година.

През четвърто тримесечие на МЗ ще бъде предоставен трансфер от НЗОК в размер на 88 000 хил. лева, разходването на който предстои до края на бюджетната 2011 година.

Сподели в: