Върни се горе

ОТНОСНО: Решаване на проблемите в спешна медицинска помощ

9.12.2011 г.


УВАЖАЕМА Г-ЖО ЦАЧЕВА,
УВАЖАЕМА Г-ЖО МАНОЛОВА,
УВАЖАЕМИ Г-Н ЖЕЛЕВ,
УВАЖАЕМИ Г-Н СТОИЛОВ,

Осигуряването на безотказен достъп на населението до своевременна и качествена медицинска помощ е първостепенна грижа и задължение на държавата. Значението на системата за спешна медицинска помощ в този контекст е не само голямо, но и ще нараства, предвид тенденцията на съвременната патология и развитието на медицината.

Системата за спешна медицинска помощ като елемент от общата здравна система, обхваща всички структури в извънболничната и болничната помощ, които имат отношение към овладяването на дадено спешно състояние, т.е. от грижата на мястото на инцидента, през адекватните спешни мероприятия по време на транспорта до окончателното решаване на спешния проблем, което най-често се случва в болнично заведение, разполагащо с ресурси за диагностика и лечение. В този смисъл дълбоко погрешно е възприемането на спешната помощ само като дейност на Центровете за спешна медицинска помощ, създадени през 1994г. чрез отделянето им болничните заведения. Още повече, че през 2007г. от тези центрове бяха отделени и т.н. Приемни спешни отделения и те бяха превърнати в структури на „колела”, които осигуряват само транспорта на болния до болницат, където се осъществява основния обем спешна помощ. В настоящият си вид ЦСМП не са база за обучение и специализация на медицински специалисти, а  като второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към МЗ не разполагат и с възможност за увеличаване на възнагражденията на работещите.

Всичко това допълнително задълбочи дезинтеграцията в системата на спешната помощ, като едновременно с това доведе до деквалификация и демотивация на работещите в тях медицински специалисти, респективно влошаване на качеството на оказваната на населението медицинска помощ и сериозно обществено недоволство.

В тази връзка Министерството на здравеопазването разработи и предостави за обществено обсъждане нова Концепция за спешната медицинска помощ, която да уреди отговорностите на всички структури в системата на здравеопазване – извънболничната помощ, болници, ЦСМП и връзките и взаимодействията между тях. Основната цел е да се интегрират и регулират всички структури и дейности в системата на здравеопазване по отношение на спешната медицинска помощ и да се скъси максимално времето за обслужване на болните при спазване на стандарти за качество и безопасност.

            С оглед негативните тенденции, по отношение на човешките ресурси в ЦСМП, бяха утвърдени държавни изисквания за обучение на 3 категории парамедици, които да компенсират недостига на персонал и неефективното използване на медицински кадри за дейности, които могат да се изпълняват от екипи със специфична тясна квалификация. Едновременно с това за повишаване на квалификацията на медицинските специалисти бе създадена катедра „Спешна медицина” към ВМИ-София и се изпълнява Проект „ПУЛСС” на стойност 6 258 000 лв., в рамките на който специализирано обучение ще преминат над 6700 лекари, медицински сестри, фелдшери и шофьори от ЦСМП.

Предприети бяха и действия за разтоварване на ЦСМП от несвойствени дейности с цел максимално ефективно използване на наличния ресурс за същинската им функция - финансиране на кабинети осигуряващи извънболнична помощ в почивните дни и в нощните часове и преминаване на транспорта на пациентите с диализно лечение към болничните заведения.

В контекста на гореизложеното е и идеята за административното преминаване на ЦСМП към болнични заведения, при което ще се възстанови и усъвършенства връзката между извънболничната спешна медицинска помощ, оказвана от екипите на ЦСМП и болничната такава, провеждана в Спешните отделения. Единното административно ръководство би позволило гъвкаво управление на процесите по предоставянето на медицинската помощ, оптимизиране на използваемостта на финансовите средства, осигуряване на възможност на работещите лекари за специализация по спешна медицина и други медицински специалности, повишаване на трудовите възнаграждения и възможност за допълнителни стимули с цел повишаване на мотивацията за работа в системата за спешна медицинска помощ.

Като продължение на изготвената концепция, в министерството на здравеопазването е създадена и функционира работна група от компетентни специалисти с участието на представители на лечебни заведения за болнична помощ, центрове за спешна медицинска помощ, експерти в министерството на здравеопазването, както и представители на Националната асоциация на работещите в спешната медицинска помощ със задача да изготви предложения за оптимизация и развитие на системата на спешна медицинска помощ, основани на актуалните тенденции по отношение на взаимодействието и интеграцията на спешната помощ в рамките на общата система на здравеопазване и при обсъждане на всички постъпващи становища и мнения.

 

Сподели в: