Върни се горе

ОТНОСНО: Системата на избор на екип в болниците

21.01.2012 г.

УВАЖАЕМА Г-ЖО ЦАЧЕВА, 
УВАЖАЕМА Г-ЖО МАНОЛОВА,

Условията и редът за упражняване правото на достъп до медицинска помощ се уреждат в Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ чл. 81, ал. 3 от Закона за здравето /ЗЗ/, в сила от 02.06.2006 г., приета с ПМС № 119 от 22.05.2006 г.

Наредбата систематизира законово определените права на здравноосигурените лица у нас, , както и правото на достъп до медицински услуги извън обхвата на здравното осигуряване и  допълнително поискани услуги  - подобрени битови условия и обслужване/самостоятелна стая, телефон, телевизор, меню за хранене по избор, и други, а също и предпочитан екип от медицински специалисти/. Наредбата предоставяше на лечебните заведения възможността да определят цените на услугите. В тази връзка са констатирани редица проблеми и неясноти относно прилагането й по отношение на въведените цени. Стигаше се  до парадокса пациентите да избират задължително лекар/екип, дори и тогава, когато този лекар/екип е само един и на практика избор не може да бъде извършен. Тази организация лишаваше на практика не малък брой пациенти от реален достъп до болничната медицинска помощ, оказвана от работещите в болниците лекари.

В архива на МЗ има  писма до здравната  мрежа от  двама предходни Министри на здравеопазването /проф. Гайдарски и д-р Желев/ с  които  са   изисквали контрол от регионалните структури на МЗ по отношение ценоразписите и спазването  правата на пациентите. Те също бяха доказателство за наличие на проблем при реализация на текстовете на Наредбата. За да бъдат преодолени тези практики, въведохме  основни правила за избор на лекар/екип -  да се извършва само по инициатива на пациента чрез заявление, да не се допуска когато лекарят/екипът е само един и  не за целия престой, а за конкретна интервенция; електронен дневник на заявленията за избора, както и задължение на болниците да изпращат в края на всяко тримесечие информацията от дневника на РЗИ;  горни граници на цените, които лечебните заведения могат да формират и т.н. От информация на РЗИ през първите 11 месеца на годината само 1.5% от пациентите са направили избор на екип или лекар. При  1.6 млн. преминали болни само 25 хиляди са с «избор» на лекар/икип през всички 310 болници в страната - 17 хиляди с избор на екип, а 7 хиляди – на лекар. Най-голяма част от хората, които са се възползвали от услугата – близо 13 хиляди, са пациентите в столицата, а след това са отново университетските центрове Варна, Пловдив, Стара Загора и Плевен, където се съсредоточени най-много болници, както и най-добрите и иновативни методи за диагностика и лечение. До избор на екип там са прибягнали пациенти, както от държавни, така и от общински и частни лечебни заведения. В преобладаващата част от страната обаче пациентите не са се възползвали от услугата. В над 240 лечебни заведения нито един пациент не е упражнил правото си да избере екип или лекар.

            В същото време най-често от услугата са се възползвали бременни жени-при близо 13% от ражданията. В някои столични болници от услугата са се възползвали 30% от бъдещите майки. Сред другите дейности, при които се наблюдава по-чест избор на екип попадат онкологичните, гинекологични и урологични операции, сърдечносъдовите, очните и ортопедичните интервенции. В едно единствено лечебно заведение изборът на екип е настъпил при почти 80% от пациентите, това е Университетската болница по ендокринология в София „Акад. Иван Пенчев”.

Първоначалните наблюдения на МЗ показват, че болниците не злоупотребяват с услугата избор на екип. Единици са лечебните заведения, в които тя е извършена при по-голям процент от преминалите пациенти, което буди съмнения за известни нередности. При всички тях ще се извърши допълнителна проверка и при установени нарушения ще се наложат съответните санкции.

            По въпроса за мерките които ще предприема Ви информирам, че посочените реални данни ми дават основание да  считам, че е необходимо да продължим дискусията  «за « и «против» избора. Не бива лесно да игнорираме проблема с натрупаните преди негативни практики, както и правото на пациента да избира прозрачно кой да го лекува. Затова сме отворени за дискусия, мнения, както и да чуем Вашето лично мнение, уважаема г-жо Манолова.  

Сподели в: