Върни се горе

ОТНОСНО: Бъдещото функциониране на Специализирана болница по пневмо-фтизиатрични заболявания за активно лечение ”Димитър Петров Кудоглу” ЕООД, гр. Пловдив

21.01.2012 г.

УВАЖАЕМА Г-ЖО ЦАЧЕВА,
УВАЖАЕМИ Г-Н ГЕОРГИЕВ,

проблеми на СБПФЗАЛ „Д.Кудоглу” ЕООД, гр. Пловдив датират повече от 10 години, като ежегодно задълженията на болницата генерират до над 2млн. и 900 хил лв.към 30.11.2011г., въпреки нееднократно оказваната от Община Пловдив финансова помощ в рамките на възможностите .

            Поради натрупаните сериозни задължение  и невъзможност да осигури предоставяне на рентабилни медицински услуги, от които лечебното заведение да издържа дейността си без да трупа нови дългове,  общински съвет гр. Пловдив е взел решение за  безвъзмездно и безусловно дарение на 100% от собствеността на СБПФЗАЛ „Д.Кудоглу” ЕООД, гр. Пловдив от община Пловдив на държавата, в лицето на министъра на здравеопазването, с всички произтичащи от това права и задължения.

            В тази връзка считам, че приемането или неприемането на дарението е въпрос на комплексна оценка, включваща  финансовото състояние на лечебното заведение; неговата дейност; заболяемостта и болестността на населението, както и капацитета на  останалите лечебни заведения в гр. Пловдив и областта.

            Предвид тежкото финансово състояние на лечебното заведение и с оглед нормално осигуряване на лечебно-диагностичния процес, е обсъдена  възможността дейността на общинската болница да се поеме от УМБАЛ „Св.Георги” ЕАД, гр. Пловдив, в която има разкрита Клиника по пулмология.

            За тази цел са предприети необходимите действия свързани с ремонтни дейности  и преустройство на помещения и площи на Клиниката по инфекциозни заболявания в Университетската болница, с цел създаване на отделение по фтизиатрия и свързаните с дейността  му Регионална микробиологична лаборатория за контрол на туберкулозата и приемно-консултативни кабинети. По този начин ще се гарантира легловата база и квалифициран персонал за лечение на болните с туберкулоза, ще се обезпечи тяхното наблюдение и диспансеризация и ще се осигури изпълнението на програмите за превенция и контрол на туберкулозата.                           

Сподели в: