Върни се горе

ОТНОСНО: Преструктуриране и намаляване броя на леглата в клиника по гастроентерология към УМБАЛ "Св. Иван Рилски", гр. София

15.10.2010 г.

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
УВАЖАЕМИ Г-Н ШАРКОВ,

Във връзка с поставения от Вас въпрос за предвиждано намаление на броя на леглата в клиниката по гастроентерология към УМБАЛ «Свети Иван Рилски»-гр.София, Ви информирам, че Министерство на здравеопазването не определя еднолично броя на болничните легла в отделните лечебни заведения. Планирането и разпределението на лечебните заведения се извършва на териториален принцип чрез областни здравни карти, въз основа на потребностите на населението от достъпна и своевременна медицинска помощ. Областните здравни карти съгласно последното изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, се изготвят от назначени от Министъра на здравеопазването комисии, в състава на които участват представители на всички заинтересовани страни.

По повод вашето питане, изисках конкретна информация по случая, при което се установи следното:

През м.юли Министерство на здравеопазването е извършило цялостен преглед на данните за дейността на болничните структури (клиники и отделения) във всички болници в страната, ч т.ч. и на УМБАЛ „Свети Иван Рилски” – гр.София. На базата на този преглед са изготвени предложения за оптимизиране на броя на болничните легла на базата на показателите за обем дейност и използваемост на легловия фонд.

Данните показват, че клиниката по гастроентерология в УМБАЛ „Свети Иван Рилски” през 2009г. има използваемост на наличните 40 легла 72,9%, при средна използваемост за лечебното заведение 81,3%. Това означава, че 27% от леглата в тази клиника целогодишно не са били използвани. На базата на анализа, Министерство на здравеопазването е изразило становище, че е целесъобразна редукция на броя на леглата в клиниката от 40 на 30. Становището е било предоставено на вниманието на областната комисия, която разработва областната здравна карта.

На 07.10.2010г. в Министерство на здравеопазването е представен за утвърждаване изготвения проект за  Областна здравна карта на Област София-град. В приложеното към картата Предложение за преструктуриране на болничните заведения в областта, за клиниката по гастроентерология на УМБАЛ „Свети Иван Рилски” са предложени 40 болнични легла, с определено III-то (т.е. най-високо) ниво на компетентност.

            В заключение бих искал да отбележа, че според мен броя на болничните легла имат пряко отношение към медицинската статистика, но не е ключов фактор при решаване на проблемите, свързани с качеството и ефективността на болнична помощ и оптимизацията на болничния сектор.

Сподели в: