Върни се горе

ОТНОСНО: Промени в Наредба № 34 от 2005 г., касаеща плащането на лечението на онкологични заболявания, СПИН, трансплантации, паценти с редки болести и диализа

15.10.2010 г.

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
УВАЖАЕМА Г-ЖО МАНОЛОВА,

Във връзка с Вашия въпрос, Ви уведомявам следното:

Цитираният от Вас проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 за реда за заплащане от Републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, публикуван на интернет страницата на Министерството на здравеопазването на 01.09.2010 г. е преразгледан. По решение на Ръководството на Министерство на здравеопазването от проекта отпада предложеният текст на чл.1, ал.2, а именно „..Заплащането на лечението на българските граждани, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, е в рамките на осигурените в бюджета на Министерството на здравеопазването средства”. Измененият проект на наредба, на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, е публикуван отново на интернет страницата на Министерството на здравеопазването на 21.09.2010 г. за обществено обсъждане. До този момент няма постъпили становища по  проекта на наредба.

Сподели в: