Върни се горе

ОТНОСНО: Диспансерите на територията на Благоевградска област

15.10.2010 г.

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМА Г-ЖО НИНОВА,

На въпроса Ви за съдбата на четирите диспансера, разположени на територията на Благоевградска област, Ви информирам следното:

Министерство на здравеопазването няма отношение към процеса на вземане на решение за начина и формата на преобразуване на съществуващите диспансери. Право на собственика е да определи бъдещата форма на съществуване на тези заведения, в съответствие със законовата уредба и възможностите за тяхното проспективно развитие. Конкретните видове лечебни заведения, в които могат да бъдат преобразувани диспансерите, са разписани в Закона за лечебните заведения.

Диспансерите, които не са се преобразували и/или пререгистрирали в съответния срок, се прекратяват, като по решение на собственика, дейността им може да премине към съществуваща или новосъздадена структура на лечебно заведение за болнична помощ. Лечебните заведения, които са правоприемници на диспансерите, продължават да извършват дейностите по активно издирване, диагностициране, лечение и периодично наблюдение на болни.

Ангажимент на Министерство на здравеопазването е планирането на медицинските дейности и лечебните заведения, които ги осъществяват, с цел гарантиране на достъпа на населението до необходимите му медицински услуги с високо качество, при максимално ефективно разходване на обществените средства.

Планирането и разпределението на лечебните заведения, необходими за покриване на потребностите на населението от съответните видове медицинска помощ, се извършва чрез Областните здравни карти, които се изготвят от определени в съответствие със Закона за лечебните заведения областни комисии. Лечебните заведения, включени в Областната здравна карта на съответната област, ще имат право на достъп до обществените средства за здравеопазване.

Сподели в: