Върни се горе

Относно:       Реализиране на проект „Деинституционализация посредством предоставяне на услуги”

 

05.11.2010 г.

 

           

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЦАЧЕВА,

 

            УВАЖАЕМИ  Д-Р ШАРКОВ,

            УВАЖАЕМИ  Д-Р МИХАЙЛОВ,

 

В отговор на поставените от Вас въпроси, Ви уведомявам следното:

Изпълнителната агенция по този проект е Министерство на труда и социалната политика, Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”. Изпълнителната агенция провежда всички търгове за избор на изпълнител и сключва договори с бенефициентите по грантовата схема за безвъзмездно предоставяне на финансови средства. В нея се съхранява подробна информация относно подадените проектни предложения. По компонент 3 са подадени 11 проектопредложения, от които са одобрени 6. Съгласно Оперативното ръководство, звеното за изпълнение на проекта в МЗ има задължението да наблюдава изпълнението на проектите през тяхното времетраене, както и да проследява устойчивостта на постигнатите резултати 5 години след тяхното приключване.

Министерство на здравеопазването изготвя годишни графици за посещение на място с цел проследяване устойчивостта на дейностите в лечебните и други заведения. В момента се реализират проверките за 2010 г. Засега не е извършван анализ върху ефективността на психиатричната помощ от реализираните проекти, но това не означава, че няма контрол върху изпълнението на проектите. За да се одобри и заплати дейността по проектите се преценява дали са постигнати заложените цели по всеки конкретен договор. Това става при получаването на финалните  отчети за извършената дейност.

 «Колко пациенти са обслужени?» е некоректно зададен въпрос поради разнообразието от услуги, предоставени по различните проекти – медицински, социални, образователни, информационни и други. Например в МБАЛ „Левски” са преминали 93 пациенти, в Психиатричната болница в Ловеч са приминали 183 пациенти при планиран брой 125, в Св.Наум са предоставени услуги на 215 души с остри психични разстройства за шест месеца, в гр.Шумен 16 души са били настанени в защитени жилища, а 30 души в дневни центрове, освен това са обучавани специалисти за работа с болните и са ремонтирани помещения в лечебните заведения.

Служители на Министерство на здравеопазването не са получавали хонорари по време на изпълнението на проекта.

Количествено - стойностните сметки по отделните проекти са представени в Приложение 1.

 

Сподели в: