Върни се горе

ОТГОВОР НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Д-Р СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ НА ВЪПРОС ОТ Н.П. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ

Относно:
Изпълнението на хигиенните изисквания при съгласуването на хигиенно-защитната зона на летище Бургас

12.11.2010 г.

 

 

Във връзка с Вашия въпрос,  Ви уведомявам за предприетите действия от Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве Бургас.

Проведени са срещи с ръководството на летище Бургас и представители на концесионера „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД гр. Варна, на които са уточнени етапите за изпълнение на поставените условия от Министерство на здравеопазването, извършена е и проверка на място.

Към настоящия момент изпълнението на условията е както следва:

Летище Бургас е въвело процедури за намаляване на шума. При нормални атмосферни условия се използват трасета за излитане и кацане в посока обратна на жилищните зони на града.

Извършено е минимизиране на редовните нощни полети. Тъй като повечето полети от и за летище Бургас са чартърни, а не редовни, не е възможно да се направи предварителен график с определени часове на излитане и кацане особено през курортния сезон, когато трафикът, генериран от туристи по Черноморието налага изпълнение и на нощни чартърни полети.

Във връзка с модернизацията и разширението на летище Бургас е разработен план за прилагане на мерки за ограничаване на шумовото натоварване от въздухоплавателни средства, намиращи се на земята при рулирането им. В плана е предвидено и допълнително озеленяване, изграждане на административни и офис сгради, нов терминал и шумозащитни прегради за наземен шум. Планът е в процес на реализация.

Не се допуска на територията на летище Бургас да се извършват планирани проби на двигателите на самолетите. При извънредна ситуация ремонт се извършва само на определено за целта място, разположено в най-отдалечената точка на летището спрямо гр. Бургас.

В момента летище Бургас доизгражда система за собствен мониторинг на шума, като до края на 2010 г. трябва да се проведат тестови изпитвания на същата.

В ход е процедура по изготвяне на стратегическа карта за шум за гр. Бургас, на базата на която ще бъде изготвен и план за действие. Той също ще включва мерки за намаляване на авиационния шум при установяване на наднормено шумово натоварване.

Съгласно националното законодателство освен Министерство на здравеопазването основни задължения и отговорности по отношение мониторинга на шума от гражданските летища за обществено ползване и мерките за ограничаването му имат и Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на околната среда и водите и регионалните инспекции по околна среда и води, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”, Държавно предприятие „Ръководство на въздушно движение”, общинските администрации.

В заключение искам да кажа, че само с общи и координирани усилия могат да бъдат преодолени проблемите, свързани с наднорменото шумово натоварване на агломерациите от авиационен шум.

 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЦАЧЕВА, 

            УВАЖАЕМИ  Д-Р ШАРКОВ, 

Сподели в: